Archive for February, 2010

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑ ΟΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ Ε.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, KAI ΔΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ, ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΟΝΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ. ΤΟ 1929(17 ΜΑΪΟΥ) Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΛΕΓΕ: `ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΚΑΣΤΑΙ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΗΝ ΑΔΙΚΟΥΜΕΝΟΝ`. ΟΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ΤΗΣ ΥΘΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΣΟΥΝ ΣΤΙΣ 909-910/2007 ΚΑΙ 168-169/2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Α΄ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΕΘΕΙ ΤΕΡΜΑ ΣΤΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ…

                                     

Στην Α΄συνεδρίαση του ΣτΕ ,17 Μαϊου 1929, ο Ελ.Βενιζέλος βροντοφώναξε:

“Δεν πρόκειται βεβαίως να εκθέσω τας γνώμας μου περί της σημασίας του συμβουλίου της επικρατείας σήμερον. Τας γνώμας μου τας εξέθεσα επανειλημμένως και ετόνισα πόσας ελπίδας στηρίζω εις τον θεσμόν του συμβουλίου της επικρατείας και πόσον είμαι αισιόδοξος δια την ευεργετικήν επίδρασιν την οποίαν θα σημειώση επί των πραγμάτων του τόπου μας.

Την αισιοδοξίαν μου αυτήν την στηρίζω όχι μόνον εις το γεγονός ότι το συμβούλιον της επικρατείας καλείται να πληρώση μίαν ανάγκην ανεγνωρισμένην γενικώς εξ αυτών των πραγμάτων, αλλά και εις το γεγονός ότι εκλήθησαν να λειτουργήσουν αι κορυφαί της επιστήμης και της διοικήσεως, όπως παρετήρησε και ο συνάδελφός μου υπουργός επί της Δικαιοσύνης. Και τα συγχαρητήρια δια τον τοιούτον καταρτισμόν του σώματος ανήκουν βέβαια και εις τον ομιλούντα.

Αλλά υπάρχει και ένας επιπρόσθετος λόγος, εις τον οποίον στηρίζω την αισιοδοξίαν μου αυτήν. Και ο λόγος αυτός είνε ότι την ανάγκην του συμβουλίου της επικρατείας, με την ευρυτάτην δικαιοδοσίαν του, ανεγνώρισε μία κυβέρνησις τόσον ισχυρά, όσον η σημερινή, στηριζομένη εις την πανηγυρικήν εμπιστοσύνην του λαού. Και η κυβέρνησις αυτή δεν επερίμενε το τέρμα της ζωής της δια να εγκαθιδρύση το συμβούλιον της επικρατείας, αλλ΄ έσπευσε να οργανώση αυτό ταχύτατα.

Βέβαια δεν σας υπόσχομαι ότι η κυβέρνησις εκ προθέσεως θα διαπράξη παρανομίαν δια να σας δώση την ευκαιρίαν ν΄ ακυρώσητε  την πράξιν της και την επαναφέρητε εις την τάξιν. Άλλωστε αν η αρχή της σοφίας είνε ο φόβος του Κυρίου, η λειτουργία του συμβουλίου της επικρατείας είνε η αρχή ίσως περισσοτέρας προσοχής εκ μέρους των κυβερνώντων όπως αποφεύγουν παρανόμους πράξεις. Αλλ΄ όσην προσοχήν και αν δείξωμεν είνε ανθρώπινον να υποπέσωμεν και εις παρανόμους ενεργείας. Όταν δε έστω και άνευ προθέσεως διαπράξη η κυβέρνησις καμμίαν παρανομίαν και έλθη το συμβούλιον της επικρατείας να της πη ότι της ακυρώνει την πράξιν της ταύτην, σας βεβαιώ ότι θα έλθω προσωπικώς να συγχαρώ και να σφίξω το χέρι του προέδρου και των μελών του συμβουλίου της επικρατείας, διότι υπενθύμισαν εις την κυβέρνησιν ότι δεν έχει το δικαίωμα να παρανομή.

Σας ομολογώ, κύριοι, ειλικρινώς ότι αποδίδω μεγίστην σημασίαν εις τον αγαθοποιόν ρόλον τον οποίον θα παίξη το συμβούλιον της επικρατείας εις την όλην ζωήν της πατρίδος μας. Πιστεύω αδιστάκτως ότι «ήδε η ημέρα» δια να μεταχειρισθώ τους λόγους του μεγάλου μας ιστορικού, αλλ΄ εις εναντίαν εντελώς περίστασιν, θα είναι η απαρχή πλουσιοτάτων αγαθών εις όλας τας εκδηλώσεις της κρατικής και κοινωνικής ζωής, ένας αληθινός ιστορικός σταθμός με καθολικήν την ευεργετικήν του επίδρασιν.

Δυστυχώς, κύριοι, ο ελληνικός λαός ζήσας τόσους αιώνας υπό ξένην δουλείαν εσυνήθισε να θεωρή το κράτος εχθρικόν, όπως πράγματι ήτο, ο δε αιών της ελευθερίας δεν κατώρθωσε να του μεταβάλη εντελώς την ψυχολογίαν αυτήν.

Εάν κατορθώσωμεν και είμαι βέβαιος ότι θα το κατορθώσωμεν δια του συμβουλίου της επικρατείας να εμπνεύσωμεν και εις τον τελευταίον πολίτην που κατοικεί εις τα απώτατα του κράτους ότι «υπάρχουν δικασταί εις τας Αθήνας» που προστατεύουν κάθε πολίτην αδικούμενον από οιονδήποτε διοικητικόν όργανον και από την κυβέρνησιν αυτήν χωρίς να έχη ανάγκην ο πολίτης να προσφεύγη εις πλάγια μέσα και εις την υποστήριξιν των ισχυρών της ημέρας δια να εύρη το δίκαιόν του, βεβαιωθήτε ότι εγκαινιάζομεν ένα σταθμόν ιστορικόν, τον ιστορικώτερον ίσως σταθμόν της ζωής μας από αιώνος.”.-

Comments

H ΑΙΣΧΡΟΚΕΡΔΗΣ ΔΙΑΠΛΟΚΗ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΦΟΝΙΚΗ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ, ΥΒΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ…

Επιφυλλίδα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2010

Διαφημιστική ασυδοσία

Του Κωστή Παπαϊωάννου www. antiphono. wordpress. com

Τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται σε εξέλιξη διαφημιστική εκστρατεία της Πανελλαδικής Ένωσης Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Υπαίθριας Διαφήμισης Ερμής. Παρακάμπτουμε τη φτωχή αισθητική της εκστρατείας και στεκόμαστε στο μήνυμα: «Σε όλη την Ευρώπη η υπαίθρια διαφήμιση επιτρέπεται. Στην Ελλάδα προσπαθούν να την καταργήσουν. 20.000 άνεργοι θα είναι άλλο ένα πλήγμα σε αυτή τη χώρα». Πρόκειται για κραυγαλέα διαστροφή της πραγματικότητας: τρεις προτάσεις, τρία ψέματα. Πρώτον, κανείς δεν προσπαθεί να καταργήσει την υπαίθρια διαφήμιση στη χώρα μας. Η απόλυτη ασυδοσία είναι που πρέπει να καταργηθεί. Δεύτερον, σε καμιά χώρα της Ευρώπης ελεύθερη υπαίθρια διαφήμιση δεν σημαίνει χαοτική απουσία ελέγχου και τήρησης της στοιχειώδους νομιμότητας. Τρίτον, ο αριθμός των 20.000 που δήθεν απειλούνται με ανεργία είναι εμφανέστατα αναληθής.
Αυτοί οι ανακριβείς ισχυρισμοί επιχειρούν να συσκοτίσουν δύο θέματα. Το ένα είναι η ασφάλεια πεζών και οδηγών. Πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από πρόσκρουση στις πινακίδες που φυτρώνουν δίπλα στο οδόστρωμα, παρεμποδίζουν τη θέα πινακίδων σήμανσης και σηματοδοτών, προκαλούν σύγχυση και αποσπούν την προσοχή των οδηγών. Το δεύτερο θέμα αφορά το αστικό και φυσικό περιβάλλον. Η πλημμυρίδα των διαφημιστικών πινακίδων που κλείνουν τον ορίζοντα πνίγοντας δρόμους και ταράτσες είναι μια διαρκής προσβολή για την αισθητική μας.

Οι διαμαρτυρόμενοι διαφημιστές επιλέγουν να μην πουν λέξη γι΄ αυτά. Δεν λένε λέξη για τις υπόγειες διαδρομές διαφθοράς μεταξύ εταιρειών διαφήμισης και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Δεν λένε λέξη για τις αποφάσεις του ΣτΕ, της Ολομέλειας και της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας της Βουλής, τις εγκυκλίους του Αρείου Πάγου περί διαρκούς εγκλήματος, το πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη. Δεν λένε βέβαια τίποτα ούτε για τις ευθύνες των διαφημιζομένων. Όταν μάλιστα διαφημίζονται πολιτικοί σχηματισμοί που έχουν δεσμευθεί για την αφαίρεση των πινακίδων, η αναντιστοιχία λόγων και έργων είναι μνημειώδης. Θλιβερές, βουβές προεκλογικές κεφαλές.

Ευπρόσδεκτο φυσικά το ενδιαφέρον των διαμαρτυρόμενων διαφημιστών για την προστασία της απασχόλησης των ανασφάλιστων και αδήλωτων μεταναστών (επί το πλείστον), που σκαρφαλώνουν στις σκαλωσιές για να τοποθετούν τις διαφημίσεις. Ας μας επιτρέψουν όμως να έχουμε αμφιβολίες για την ειλικρίνεια της αγωνίας τους. Φοβόμαστε ότι η επίκληση της επαπειλούμενης ανεργίας στον κλάδο είναι προσχηματική και επιχειρεί να ντύσει με μανδύα κοινωνικού ενδιαφέροντος την επικράτηση της κερδοσκοπίας εις βάρος της οδικής ασφάλειας. Η αναφορά αυτή υπονοεί ότι σε περίοδο οικονομικής κρίσης η τήρηση της νομιμότητας αποτελεί περιττή πολυτέλεια. Πρόκειται για έναν «καλοπροαίρετο» εκβιασμό: αφήστε μας να παρανομούμε, αλλιώς θα αυξηθεί η ανεργία. Διόλου πρωτότυπο. Το ίδιο ακούγεται για την τήρηση των όρων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας, την τήρηση των όρων περιβαλλοντικής προστασίας, τον σεβασμό των εργασιακών δικαιωμάτων. Το κλίμα φόβου και η διαρκής απειλή λήψης έκτακτων μέτρων ευνοούν τέτοιους «καλοπροαίρετους» εκβιασμούς. Διανύουμε δηλαδή περίοδο εκπτώσεων. Απλώς, οι διαμαρτυρόμενοι διαφημιστές επέλεξαν να μας το πουν πιο ωμά.

Η επίκληση της ανεργίας στον διαφημιστικό κλάδο επιχειρεί να ντύσει με μανδύα κοινωνικού ενδιαφέροντος την επικράτηση της κερδοσκοπίας εις βάρος της οδικής ασφάλειας

Ο Κωστής Παπαϊωάννου είναι πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Comments

Οι γνωστές εταιρίες υπαίθριας διαφήμισης εξακολουθούν να εγκληματούν, παρά τις εκατόμβες των νεκρών και των τραυματιών, εξαιτίας τους, στο οδικό δίκτυο της χώρας. Δια της απαγορευμένης και παράνομης υπαίθριας διαφήμισης υβρίζουν και παραβαίνουν το Σύνταγμα και τους νόμους της χώρας, την διεθνή και την κοινοτική νομοθεσία,τις αποφάσεις του ΣτΕ(του Α΄Τμήματος, 909-910/2007 και της Ολομέλειας, 168-169/2010), την ομόφωνη τοποθέτηση της Ολομέλειας της Βουλής(10-10-2008) και της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας της Βουλής (16-12-2008 και 28-1-2009), τις εκκλήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, τις εγκυκλίους του Αρείου Πάγου περί διαρκούς εγκλήματος, την πρόσφατη παρέμβαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, του Πρωθυπουργού και του Υπουργικού Συμβουλίου. Η κυβέρνηση για να σώσει τον πληθυσμό της χώρας πρέπει εδώ και τώρα να ξηλώσει τις παγίδες θανάτου της υπαίθριας διαφήμισης και να πάρει επί μονίμου βάσεως τα γνωστά μέτρα κατά της γενοκτονίας της ασφάλτου…

Οι αδίστακτοι εγκληματίες “αφισάρχες-πειρατές” του οδικού δικτύου της χώρας έχουν αναρτήσει σε αμέτρητα παράνομα στέγαστρα στάσεων  αστικών συγκοινιών(όπως φαίνεται στην   φωτογραφία) και σε άλλα σημεία  διαφήμιση δήθεν διαμαρτυρίας, ότι  “Σε όλη την Ευρώπη η ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ επιτρέπεται”, και οτι δήθεν στην Ελλάδα προσπαθούν να την καταργήσουν.
΄Ετσι απαντούν οι αδίστακτοι αυτοί γνωστοί  παρανομούντες στις αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ, στις εγκυκλίους του Αρείου Πάγου, και στην πρόσφατη παρέμβαση του Υπουργού Δικαιοσύνης για το ξήλωμα των παγίδων αυτών θανάτου και τη λήψη μέτρων κατά της γενοκτονίας της ασφάλτου.

Ενώ την ίδια στιγμή είναι δραματικά γνωστό ότι σε τέτοια παράνομα στέγαστρα διαφήμισης έχουν χάσει την ζωή τους αμέτρητοι συνάνθρωποί μας, όπως έγινε:

-Στις 30-9-2006,(2η φωτ) στη στάση Εφέσου στη Λ.Συγγρού όπου “δολοφονήθηκαν” δύο γυναίκες και ένας άνδρας, μετά από πρόσκρουση αυτοκινήτου σε παράνομο διαφημιστικό στέγαστρο  της εταιρίας Master, το οποίο βρίσκεται ακόμα και σήμερα μαζί με χιλιάδες άλλα ανά την Ελλάδα(!), στη θέση του, έτοιμο  να “ξαναδολοφονήσει”.

Σύμφωνα με την τελευταία 9/2009 εγκύκλιο του Αρείου Πάγου η θέση αυτών των εγκληματιών (διαφημιστών και διαφημιζομένων) είναι στο εδώλιο του κατηγορομένου με την διαδικασία του αυτοφώρου, για να πάψουν να τοποθετούν αμέτρητες τέτοιες παγίδες θανάτου και να επιβουλεύονται την ζωή και την σωματική ακεραιότητα του ελληνικού πληθυσμού, στο οδικό δίκτυο της χώρας, ένεκα του μαύρου χρήματος

-Στις 19-10-1994 λεωφορείο προσέκρουσε στο διαφημιστικό στέγαστρο (της Εταιρίας ΑΛΜΑ) τοποθετημένο παράνομα επί   της αφετηρίας, στην οδό Ακαδημίας, της λεωφοριακής γραμμής(222) ΑΘΗΝΑ -ΖΩΓΡΑΦΟΥ, όπου βρήκαν τον θάνατο  5 νέοι άνθρωποι και τραυματίστηκαν 6.

-Είναι δε φρικιαστικά γνωστό πόσοι, κυρίως νέοι άνθρωποι, έχουν “δολοφονηθεί” εξαιτίας των παράνομων παγίδων θανάτου της υπαίθριας διαφήμισης, στο οδικό δίκτυο της χώρας.

Κι ασφαλώς μιλάμε για την φονική αυτή διαφήμιση κι όχι για την έν γένει διαφήμιση, η οποία πρέπει να υπηρετεί ιδέες και ιδανικά, την πατρίδα την Ελλάδα μας, την νεολαία της, και τον Ελληνισμό,για προκοπή, ευνομία και δημοκρατία.

Comments

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ…ΑΠΡΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΕΝΩ, Η ΑΥΤΟΑΠΟΚΑΛΟΥΜΕΝΗ ΜΑΦΙΑ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ,ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΩΝ,ΕΜΠΡΗΣΤΩΝ, ΚΑΤΑΠΑΤΗΤΩΝ…ΣΥΝΔΑΥΛΙΖΕΙ (ΕΝΕΚΑ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ) ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ. ΕΩΣ ΠΟΤΕ;

Παγίδες θανάτου της υπαίθριας διαφήμισης. Εξακολουθούν να σκοτώνουν παρά τις εναντίον τους αποφάσεις όλων των θεσμικών οργάνων της Πολιτείας.Η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί με αμέτρητες δηλώσεις να τις ξηλώσει. Πότε;


Comments

ΚΥΡΙΕ ΠΡΟΕΔΡΕ, ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ,ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΑΡΧΙΣΕΙ Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΕΣΜΕΥΣΗ και τις αποφάσεις ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ(κυβέρνησης, ολομέλειας της Βουλής, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου, του Προέδρου της Δημοκρατίας, του ΕΜΠ κλπ) ΝΑ ΞΗΛΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΟΙ ΦΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΟΔΙΑ ΕΜΠΟΔΙΑ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΤΕΘΕΙ ΤΕΡΜΑ ΣΤΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΚΑΤΟΜΒΕΣ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ(ΚΥΡΙΩΣ ΝΕΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ).

Comments

H κυβέρνηση,η τοπική αυτοδιοίκηση, τα κόμματα,όλοι οι κάτοικοι της Ελλάδας καλούνται να υλοποιήσουν ένα γιγάντιο πρόγραμμα ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ώστε με ανοικοδόμηση και αναπαλαίωση, να μετατρέψουμε την Ελλάδα σε διεθνές πρότυπο ευνομούμενης,δημοκρατικής και ευημερούσας χώρας. Οι κυβερνώντες καλούνται να εναρμονίσουν το ιδιωτικό με το δημόσιο συμφέρον. Ακόμα και το `αισχροκερδές σύστημα διακυβέρνησης` καλείται να σέβεται το Σύνταγμα, την κοινοτική και την διεθνή νομοθεσία και με την τεχνογνωσία του να υπηρετήσει το Δημόσιο Συμφέρον, ώστε να γίνει η αρχή του τέλους της γενοκτονίας της ασφάλτου με άριστο οδικό και φυσικό περιβάλλον, στην Ελλάδα, την κοιτίδα του Πολιτισμού και της Δημοκρατίας.-

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Διαφάνειας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων κ.Χ.Καστανίδης απέστελε για την Οδική Ασφάλεια και τις παγίδες θανάτου της υπαίθριας διαφήμισης  στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ.Ιωάννη-Σπυρίδωνα Τέντε στις 25-1-2010 την εξής επιστολή:(΄Ηδη ο κ.Ι.Τέντες, όπως σημειώνεται παρακάτω, προέβη στις κατά νόμον ενέργειές του):

” Αξιότιμε κύριε Εισαγγελεύ,
Με τη παρούσα επιστολή επανέρχομαι στο γνωστό ζήτημα της απαγορευμένης κατά τις κείμενες διατάξεις “υπαίθριας” διαφήμισης, που πραγματοποιείται με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο στα εκτός κατοικημένης περιοχής τμήματα των χαρακτηρισμένων εθνικών και επαρχιακών οδών ή στις οδούς εντός κατοικημένων περιοχών.
Τα μηνύματα που λαμβάνουμε από όλες τις πλευρές είναι ανησυχητικά, διότι στο συγκεκριμένο θέμα της διαφήμισης φαίνεται οτι επικρατεί παρανομία και αυθαιρεσία εκ μέρους διαφημιστών και διαφημιζομένων, παράλειψη τήρησης των νομίμων υποχρεώσεων από τους προς τούτο υπόχρεους, ολιγωρία όσον αφορά την άσκηση ελέγχου, ουσιαστική αδυναμία επιβολής κυρώσεων  και αποκατάστασης της προηγούμενης κατάστασης.

Ειδικότερα παρατηρείται η αυθαίρετη τοποθέτηση γιγαντιαίων διαφημιστικών πινακίδων στους δημόσιους χώρους, στις προσόψεις και στα δώματα κτηρίων των μεγάλων ελληνικών πόλεων, ιδιαίτερα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, καθώς και στους δρόμους του εθνικού και επαρχιακού δικτύου.
Σε πάρκα,πεζοδρόμια, νησίδες ασφακλείας κλπ. εγκαθίστανται συστηματικά παράνομες διαφημιστικές πινακίδες. Επίσης για την αναγγελία πολιτιστικών ή άλλων εκδηλώσεων αναρτώνται από τους δήμους ή τοπικούς φορείς, πανό (banners), αεροπανό, ταμπλό και επιγραφές σε τοίχους, κολώνες δέντρα, παραδοσιακά κτήρια, που αποτελούν σημαντική πηγή ρύπανσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος.
Η τοποθέτηση και εγκατάσταση παράνομων επιγραφών και διαφημίσεων έχει ως αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται η θέα των πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης ή φωτεινών σηματοδοτών, να δημιουργείται σύγχυση με πινακίδες σήμανσης ή με κυκλοφοριακή διαγράμμιση, να προκαλείται θάμβωση στους χρήστες της οδού και γενικά να αποσπάται η προσοχή τους κατά τρόπο που μπορεί να έχει δυσμενή επίδραση στην οδική ασφάλεια γενικά.
Η αδιαφορία για την ποιότητα και την αισθητική του αστικού και φυσικού περιβάλλοντος συντελεί στην υποβάθμιση της ποιότητας της ίδιας της ζωής μας, ενώ με τέτοιες συμπεριφορές δημιουργείται ένα νοσηρό φαινόμενο, το οποίο επιβιώνει εξακολουθητικά λόγω της απραξίας των εντεταλμένων για την προστασία των πολιτών αρμόδιων φορέων. Φαίνεται να απουσιάζει η ανθρώπινη, κοινωνική και πολιτική ευαισθησία τούτων απέναντι στο δράμα  συμπολιτών μας, οι οποίοι καταγγέλουν και τεκμηριώνουν θανατηφόρα δυστυχήματα λόγω των  παράνομων διαφημιστικών πινακίδων.
Πραγματικά αυξάνεται ο αριθμός των ατυχημάτων από τα οποία αρκετά είναι θανατηφόρα, λόγω της υπάρξεως παράνομων διαφημιστικών εγκαταστάσεων.Επίσης επισημαίνεται η αδυναμία, ολιγωρία, αδιαφορία ή ενδεχομένως ένοχη παράλειψη άσκησης των καθηκόντων τους από τα αρμόδια όργανα της αυτοδιοίκησης (Δήμαρχοι,Πρόεδροι Κοινοτήτων) και της κρατικής διοίκησης (Γεν.Γραμ.Δημοσίων ΄Εργων ή της Περιφέρειας) να προβούν στις κατά νόμο προβλεπόμενες διαδικασίες για την εξάλειψη των παράνομων διαφημίσεων και επιγραφών από οποιονδήποτε χώρο της οδού, ανεξάρτητα από τον φορέα που την συντηρεί.

Κατ΄αυτόν τον τρόπο διατηρείται μια παράνομη κατάσταση, η οποία προσβάλλει κυρίως το έννομο αγαθό της ασφάλειας οδηγών και πεζών και εκθέτει την Πολιτεία.

Απαιτείται προς τούτο η συμμόρφωση προς τον Νόμο όλων των εμπλεκομένων, ώστε να εξαλειφθεί αμέσως η υπάρχουσα απαράδεκτη εικόνα των εν γένει διαφημιστικών πινακίδων στις οδούς. Η επιβολή των νομίμων κυρώσεων προς οποιονδήποτε παρανομούντα κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου να εκλείψουν τα φαινόμενα ασυδοσίας.
΄Εκαστος πρέπει να αναλάβει την ευθύνη της παράνομης συμεριφοράς του στον χώρο της “υπαίθριας” διαφήμισης, ενώ τα αρμόδια όργανα οφείλουν να επιβάλλουν απαρεγκλίτως τις υπό του νόμου τασσόμενες υποχρεώσεις.
Με βάση τα ανωτέρω απευθύνομαι σε εσάς και παρακαλώ, όπως μεριμνήσετε, ώστε οι  Εισαγγελικοί λειτουργοί και τα διωκτικά όργανα εντείνουν τις προσπαθειές τους, εντός των πλαισίων των αρμοδιοτήτων τους, προκειμένου να ασκούται κατά νόμο οι σχετικές ποινικές διώξεις κατά των παραβατών των σχετικών διατάξεων που προβλέπουν τη διαφήμιση στο υπό ευρεία έννοια οδικό δίκτυο της χώρας, να εφαρμόζονται αμέσως, αυστηρώς και απαρεγκλίτως οι σχετικές διατάξεις του νόμου, περί απαγόρευσης της παραπάνω παράνομης δραστηριότητας, να κινούνται αποτελεσματικά οι διαδικασίες ελέγχου  ορθής εφαρμογής του νόμου και να ζητούνται ευθύνες με την άκηση ποινικού ελέγχου στα παραπάνω όργανα όταν παραλείπουν τα καθήκοντά τους, ή όταν τα ίδια, οι υπ΄αυτών εποπτευόμενοι φορείς, παραβαίνουν τον νόμο, ώστε να αφαιρούνται, εξαλείφονται, τίθενται εκτός λειτουργίας οι παράνομες διαφημίσεις, επιγραφές, πινακίδες, αφίσες, ή συσκευές και ως εκ τούτου να προστατεύονται τα πληττόμενα έννομα αγαθά. Με εκτίμηση.Χάρης Καστανίδης”.

Την παραπάνω επιστολή, ήδη ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ.Ιωάννης Τέντες μαζί με δύο προηγούμενες εγκυκλίους της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου περί διαρκούς εγκλήματος τις απέστειλε στους Εισαγγελείς Εφετών του Κράτους, με την παράκληση να κοινοποιηθούν  στους εισαγγελείς πρωτοδικών της περιφερείας τους, “προκειμένου οι τελευταίοι να επιμεληθούν για την τήρηση του νόμου σχετικά με την τοποθέτηση επιγραφών ή διαφημιστικών πινακίδων  και την αναζήτηση, ενδεχομένως, ευθυνών με την άσκηση ποινικού ελέγχου στα όργανα του Κράτους που παραλείπουν τα σχετικά με την εφαρμογή του νόμου καθήκοντά τους”.
Επίσης ο κ.Ι. Τέντες απέστειλε τις ως άνω εγκυκλίους της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, περί διαρκούς εγκλήματος, στο  Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβένησης:  “με την παράκληση για την περαιτέρω κοινοποίησή τους στις υπηρεσίες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τις δικές τους κατά νόμον ενέργειες”.-

Comments

H ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ.


Κόντρα Κακλαμάνη-Καστανίδη για τις διαφημιστικές πινακίδες
και την οδική ασφάλεια


Απαντώντας στις υποδείξεις του Νικήτα Κακλαμάνη για αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου σχετικά με τις παράνομες διαφημιστικές πινακίδες, ο υπουργός Δικαιοσύνης κάλεσε τους τοπικούς άρχοντες να σεβαστούν πρώτα τις δικές τους υποχρεώσεις. «Τις ευθύνες τους οι δήμαρχοι και οι πρόεδροι Κοινοτήτων τις γνωρίζουν και τις αναλαμβάνουν. Εκείνο που δεν γνωρίζουν είναι αν ο κ. υπουργός γνωρίζει τις δικές του και αν πρόκειται να τις αναλάβει», ανταπάντησε ο Νικήτας Κακλαμάνης.

«Ο  Πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ οφείλει να γνωρίζει ότι τόσο ο ίδιος όσο και οι συνάδελφοί του επικεφαλής των ΟΤΑ του Α΄ και Β΄ βαθμού δεν έχουν δικαίωμα να αναρτούν banners στους στύλους της ΔΕΗ, σε κεντρικούς δρόμους των Δήμων και των Νομαρχιών, με τις οποίες διαφημίζουν πάσης φύσεως δικές τους καλλιτεχνικές εκδηλώσεις», ανέφερε ο υπουργός. «Τους παρακαλώ να ξεκινήσουν με την τήρηση των δικών τους υποχρεώσεων, πριν ζητήσουν αλλαγή του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου», πρόσθεσε.

Νωρίτερα, ο κ. Κακλαμάνης, εκ μέρους της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και κοινοτήτων έδωσε οικονομική διάσταση στην εφαρμογή του νόμου για την απομάκρυνση των παράνομων διαφημιστικών πινακίδων, καθώς όπως ανέφερε απαιτούνται εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, επιβαρύνοντας τους προϋπολογισμούς των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

«Η ΚΕΔΚΕ αντιμετωπίζει με σοβαρότητα και υπευθυνότητα το θέμα των παράνομων πινακίδων στους δρόμους ευθύνης των μελών της (Δήμους και Κοινότητες). Γι’ αυτό και ζήτησε προ έτους από το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ) την εκπόνηση μελέτης για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος. Η μελέτη αυτή παραδόθηκε στην προηγούμενη κυβέρνηση σε σύσκεψη υπό τον κ. Μαρκογιαννάκη και απεστάλη και στα κόμματα.

Η μελέτη καταλήγει σε συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες προκειμένου να υλοποιηθούν χρειάζεται εκσυγχρονισμός του υφιστάμενου νομικού πλαισίου. Πρέπει επίσης να γίνει γνωστό ότι τα έξοδα αποξήλωσης των παράνομων πινακίδων, εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, ανάλογα με την έκταση κάθε Δήμου, επιβαρύνουν τους προϋπολογισμούς των Δήμων, όταν βάσει του προϋπολογισμού του 2010 η κυβέρνηση περικόπτει πόρους από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Πολλοί Δήμοι προκειμένου να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα αυτενεργούν, βάζοντας για παράδειγμα πρόστιμο στο διαφημιζόμενο, προκειμένου αυτός να ελέγξει τον ιδιοκτήτη των παράνομων πινακίδων», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση της ΚΕΔΚΕ.

«Ο υπουργός Δικαιοσύνης, κ. Χ. Καστανίδης, λοιπόν, όφειλε να καλέσει την ΚΕΔΚΕ να συζητήσει το πρόβλημα και η κυβέρνηση να αναλάβει σχετική νομοθετική πρωτοβουλία –ως γνωστόν η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν νομοθετεί– αντί να αποστείλει επιστολή στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ζητώντας την εφαρμογή ενός ξεπερασμένου πλαισίου», καταλήγει.

-Σχολιάζει ο δικηγόρος Θανάσης Τσιώκος-Πλαπούτας:

Κύριε Νικήτα Κακλαμάνη είσαι απαράδεκτος. Με την τοποθέτησή σου  συγκαλύπτεις το μαινόμενο έγκλημα της γενοκτονίας της ασφάλτου. Ο συνάδελφός σου Κυριάκος Τσίρος υποχρέωσε τις διαφημιστικές εταιρίες στο Γαλάτσι, όπου “δολοφονήθηκε” στις 18-10-2007, σε διαφημιστική τους  πινακίδα ο 21 ετών σπουδαστής Παναγιώτης Καραλής να ξηλώσουν τις παγίδες αυτές θανάτου με δικά τους έξοδα, πράγμα που έγινε , κατόπιν και της 29/2008 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, για “λόγους δημοσίου συμφέροντος”.
Με την  παραπάνω απαράδεκτη τοποθέτησή σου Νικήτα Κακλαμάνη περιφρονείς και παραβιάζεις το Σύνταγμα και τους νόμους της Ελλάδας,  την Κοινοτική και την  διεθνή έννομη τάξη.
-Περιφρονείς και παραβιάζεις την υπ΄αριθ.9/2009 εγκύκλιο του Αρείου Πάγου περί διαρκούς εγκλήματος και η θέση σου σύμφωνα μ΄αυτή την εγκύκλιο είναι στο “εδώλιο του κατηγορουμένου με την διαδικασία του αυτοφώρου”.
-Περιφρονείς και παραβιάζεις τον διεθνή (και ελληνικό)  νόμο 1604/1986,  που διέπει τα της οδικής ασφάλειας υπό την επίβλεψη της δημόσιας διοίκησης, σε όλες τις πολιτισμένες χώρες του κόσμου.
-Περιφρονείς και παραβιάζεις τις αποφάσεις  της Ολομέλειας της Βουλής(10-10-2008), της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής για την Οδική ασφάλεια(16-12-2008 και 28-1-2009).
-Περιφρονείς και υβρίζεις το αυτονόητο και τα διδάγματα της κοινής πείρας.
-Περιφρονείς και υβρίζεις τις 909-910/2007 αποφάσεις του ΣτΕ και τις 168 και 169/2010 αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ.
_Περιφρονείς την  ημερίδα του ΕΜΠ και τις εκκλήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας (3-6-2008) στην Παλιά Βουλή ότι είναι άμεση ανάγκη και θέμα τιμής  για την Ελληνική  Πολιτεία  να ξηλωθούν οι παγίδες θανάτου της υπαίθριας διαφήμισης εξαιτίας των οποίων χάνουν τις ζωή τους αμέτρητοι συνάνθρωποί μας ,και να ληφθούν  αμέσως μέτρα για την  Οδική Ασφάλεια, η οποία είναι επιστήμη.
-Η θέση σου, αγαπητέ κατά τα άλλα, Νικήτα Κακλαμάνη είναι στο εδώλιο του κατηγορουμένου γιατί σαν πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ συνεχίζεις να συγκαλύπτεις την γενοκτονία της ασφάλτου, ιδιαίτερα στο Νομό Αττικής, όπου σύμφωνα με τις εκθέσεις του επιθεωρητή δημόσιας Διοίκησης  κ.Λ.Ρακιντζή το 2007 είχαμε 8 νεκρούς από τις διαφημιστικές πινακίδες και 300 ατυχήματα ,και το 2008   11 νεκρούς σε 300 επίσης τροχαία ατυχήματα!
Και εσύ για να εκλεγείς δήμαρχος, στις εκλογές του 2006 διαφημίστηκες παρανόμως, και οι άλλοι συνδυασμοί, δια των παγίδων θανάτου της υπαίθριας διαφήμισης.
Και εξακολουθείς αδικαιολόγητα να είσαι υπέρ της διαιώνισης αυτής της παράνομης φονικής διαφήμισης, που σκοτώνει κυρίως τα νιάτα της Ελλάδας, τη στιγμή που η Χώρα  αντιμετωπίζει οξύτατο πρόβλημα υπογεννητικότητας.
Γιατί, αγαπητέ κατά τα άλλα, Νικήτα Κακλαμάνη;
Νικήτα Κακλαμάνη καλείσαι εκ των πραγμάτων, έστω και τώρα, να συμβάλεις ώστε να λειτουργήσει  εθνικός μόνιμος φορέας οδικής ασφάλειας, όπως γίνεται στις ΗΠΑ και στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση, που θα χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό,για να δημιουργηθεί άριστο οδικό δίκτυο και οδικό περιβάλλον με μηδενικά τροχαία  ατυχήματα, ώστε να γίνει η αρχή του τέλους της γεοκτονίας της ασφάλτου.

-Αυτό είναι καθήκον και υποχρέωση όλων μας. Πολύ περισσότερο δικό σου καθήκον,κατά του άτυπου “αισχροκερδούς συστήματος  διακυβέρνησης”.

Χρήματα γι΄αυτόν τον σκοπό υπάρχουν. Ρώτα τον Κ.Καραμανλή, τον πρώην υπουργό μεταφορών Γ.Λιάπη, τον Αλογοσκούφη , και τον κ. Αθ.Νάκο που χρηματοδότησε το ξήλωμα των παγίδων θανάτου της υπαίθριας διαφήμισης το 2007 με 130 εκατομμύρια ευρώ και κανένας δήμαρχος δεν έσπευσε να τα πάρει ,ούτε εσύ Νικήτα Κακλαμάνη.
Και προπαντός ρώτα την παρούσα κυβέρνηση, η οποία έχει δεσμευθεί οτι θα ξηλώσει τις παγίδες θανάτου της υπαίθριας διαφήμισης και θα πάρει αμέσως μόνιμα και διαρκή μέτρα για την Οδική Ασφάλεια,ώστε να μην αφανίζονται στην άσφαλτο κυρίως τα παιδιά μας και να μην κινδυνεύει καθημερινά, με 10 νεκρούς και αμέτρητους τραυματίες,όλος ο πληθυσμός της Ελλάδας.

Comments

ΧΑΡΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ: Να ξηλωθούν οι παγίδες θανάτου της υπαίθριας διαφήμισης. Την άμεση εφαρμογή του νόμου, ο οποίος αφορά στην παράνομη ανάρτηση διαφημιστικών πινακίδων στο οδικό δίκτυο και την επιβολή κυρώσεων σε βάρος εκείνων που παρανομούν, ζητεί με παραγγελία του προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ιωάννη Τέντε, ο υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Χάρης Καστανίδης. Στο έγγραφό του ο κ. Καστανίδης επισημαίνει πως παρατηρείται ολιγωρία σε ό,τι αφορά τους ελέγχους αλλά και ουσιαστική αδυναμία επιβολής κυρώσεων και τονίζει ότι «διατηρείται μια παράνομη κατάσταση η οποία προσβάλλει κυρίως το έννομο αγαθό της ασφάλειας των οδηγών και πεζών και εκθέτει την πολιτεία». Για το λόγο αυτό, ο υπουργός ζητεί οι αρμόδιοι εισαγγελικοί λειτουργοί να προχωρούν στην άσκηση ποινικών διώξεων σε βάρος των παραβατών αλλά και να ζητούνται ευθύνες από τα αρμόδια όργανα που παραβιάζουν το καθήκον τους και δεν εφαρμόζουν το νόμο κάνοντας ελέγχους και αφαιρώντας τις παράνομες διαφημιστικές πινακίδες. «Δημιουργείται ένα νοσηρό φαινόμενο, το οποίο επιβιώνει εξακολουθητικά λόγω της απραξίας των εντεταλμένων για την προστασία των πολιτών αρμόδιων φορέων», τονίζει χαρακτηριστικά ο υπουργός. Επισημαίνεται δε ότι «η αδυναμία, ολιγωρία, αδιαφορία ή ενδεχομένως ένοχη παράλειψη άσκησης των καθηκόντων τους από τα αρμόδια όργανα της αυτοδιοίκησης (Δήμαρχοι, Πρόεδροι Κοινοτήτων) και της κρατικής διοίκησης (Γεν. Γραμ. Δημοσίων Έργων ή της Περιφέρειες) να προβούν στις κατά νόμο προβλεπόμενες διαδικασίες για την εξάλειψη των παράνομων διαφημίσεων και επιγραφών από οποιονδήποτε χώρο της οδού, ανεξάρτητα από το φορέα που τη συντηρεί».

Κόντρα Κακλαμάνη-Καστανίδη γιατις διαφημιστικές πινακίδες

Απαντώντας στις υποδείξεις του Νικήτα Κακλαμάνη για αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου σχετικά με τις παράνομες διαφημιστικές πινακίδες, ο υπουργός Δικαιοσύνης κάλεσε τους τοπικούς άρχοντες να σεβαστούν πρώτα τις δικές τους υποχρεώσεις. «Τις ευθύνες τους οι δήμαρχοι και οι πρόεδροι Κοινοτήτων τις γνωρίζουν και τις αναλαμβάνουν. Εκείνο που δεν γνωρίζουν είναι αν ο κ. υπουργός γνωρίζει τις δικές του και αν πρόκειται να τις αναλάβει», ανταπάντησε ο Νικήτας Κακλαμάνης.

«Ο κ. Πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ οφείλει να γνωρίζει ότι τόσο ο ίδιος όσο και οι συνάδελφοί του επικεφαλής των ΟΤΑ του Α΄ και Β΄ βαθμού δεν έχουν δικαίωμα να αναρτούν banners στους στύλους της ΔΕΗ, σε κεντρικούς δρόμους των Δήμων και των Νομαρχιών, με τις οποίες διαφημίζουν πάσης φύσεως δικές τους καλλιτεχνικές εκδηλώσεις», ανέφερε ο υπουργός. «Τους παρακαλώ να ξεκινήσουν με την τήρηση των δικών τους υποχρεώσεων, πριν ζητήσουν αλλαγή του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου», πρόσθεσε.

Νωρίτερα, ο κ. Κακλαμάνης, εκ μέρους της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και κοινοτήτων έδωσε οικονομική διάσταση στην εφαρμογή του νόμου για την απομάκρυνση των παράνομων διαφημιστικών πινακίδων, καθώς όπως ανέφερε απαιτούνται εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, επιβαρύνοντας τους προϋπολογισμούς των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

«Η ΚΕΔΚΕ αντιμετωπίζει με σοβαρότητα και υπευθυνότητα το θέμα των παράνομων πινακίδων στους δρόμους ευθύνης των μελών της (Δήμους και Κοινότητες). Γι’ αυτό και ζήτησε προ έτους από το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ) την εκπόνηση μελέτης για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος. Η μελέτη αυτή παραδόθηκε στην προηγούμενη κυβέρνηση σε σύσκεψη υπό τον κ. Μαρκογιαννάκη και απεστάλη και στα κόμματα.

Η μελέτη καταλήγει σε συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες προκειμένου να υλοποιηθούν χρειάζεται εκσυγχρονισμός του υφιστάμενου νομικού πλαισίου. Πρέπει επίσης να γίνει γνωστό ότι τα έξοδα αποξήλωσης των παράνομων πινακίδων, εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, ανάλογα με την έκταση κάθε Δήμου, επιβαρύνουν τους προϋπολογισμούς των Δήμων, όταν βάσει του προϋπολογισμού του 2010 η κυβέρνηση περικόπτει πόρους από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Πολλοί Δήμοι προκειμένου να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα αυτενεργούν, βάζοντας για παράδειγμα πρόστιμο στο διαφημιζόμενο, προκειμένου αυτός να ελέγξει τον ιδιοκτήτη των παράνομων πινακίδων», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση της ΚΕΔΚΕ.

«Ο υπουργός Δικαιοσύνης, κ. Χ. Καστανίδης, λοιπόν, όφειλε να καλέσει την ΚΕΔΚΕ να συζητήσει το πρόβλημα και η κυβέρνηση να αναλάβει σχετική νομοθετική πρωτοβουλία –ως γνωστόν η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν νομοθετεί– αντί να αποστείλει επιστολή στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ζητώντας την εφαρμογή ενός ξεπερασμένου πλαισίου», καταλήγει.

-Σχολιάζει ο δικηγόρος Θανάσης Τσιώκος-Πλαπούτας
Κύριε Νικήτα Κακλαμάνη είσαι απαράδεκτος. Με την τοποθέτησή σου  συγκαλύπτεις το μαινόμενο έγκλημα της γενοκτονίας της ασφάλτου. Ο συνάδελφός σου Κυριάκος Τσίρος υποχρέωσε τις διαφημιστικές εταιρίες στο Γαλάτσι, όπου “δολοφονήθηκε” στις 18-10-2007, σε διαφημιστική τους  πινακίδα ο 21 ετών σπουδαστής Παναγιώτης Καραλής να ξηλώσουν τις παγίδες αυτές θανάτου με δικά τους έξοδα, πράγμα που έγινε , κατόπιν και της 29/2008 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, για “λόγους δημοσίου συμφέροντος”.
Με τη  παραπάνω απαράδεκτη τοποθέτησή σου Νικήτα Κακλαμάνη περιφρονείς και παραβιάζεις το Σύνταγμα και τους νόμους της Ελλάδας και την Κοινοτική και την  διεθνή έννομη τάξη.
-Περιφρονείς και παραβιάζεις την υπ΄αριθ.9/2009 εγκύκλιο του Αρείου Πάγου περί διαρκούς εγκλήματος και η θέση σου σύμφωνα μ΄αυτή την εγκύκλιο είναι στο “εδώλιο του κατηγορουμένου με την διαδικασία του αηυτοφώρου”.
-Περιφρονείς τις αποφάσεις και τις παραβιάζεις της Ολομέλειας της Βουλής(10-10-2008), της Διακομμματικής Επιτροπής της Βουλής για την Οδική ασφάλεια(16-12-2008 και 28-1-2009).
-Περιφρονείς και και υβρίζεις το αυτονόητο και τα διδάγματα της κοινής πείρας. Περιφρονείς και υβρίζεις τις 909-910/2007 αποφάσεις του ΣτΕ και τις 168 και 169/2010 αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ.
Περιφρονείς και υβρίζεις τις εκκλήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας (3-6-2008) στην Παλιά Βουλή ότι είναι άμεση ανάγκη  για την Πολιτεία και θέμα τιμής να ξηλωθούν οι παγίδες θανάτου της υπαίθριας διαφήμισης και να ληφθούν  αμέσως μέτρα για την  Οδική Ασφάλεια, η οποία είναι επιστήμη.
Η θέση σου Νικήτα Κακλαμάνη είναι στο εδώλιο του κατηγορουμένου γιατί σαν πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ συνεχίζεις να συγκαλύπτεις την γενοκτονία της ασφάλτου, ιδιαίτερα στο Νομό Αττικής, όπου σύμφωνα με τις εκθέσεις του επιθεωρητή δημόσιας Διοίκησης  κ.Λ.Ρακιντζή το 2007 είχαμε 8 νεκρούς από τις διαφημιστικές πινακίδες και 300 ατυχήματα και το 2008 11 νεκρούς σε 300 επίσης τροχαία ατυχήματα!

Νικήτα Κακλαμάνη καλείσαι εκ των πραγμάτων, έστω και τώρα, να συμβάλεις ώστε να δημιουργηθεί εθνικός μόνιμος φορέας οδικής ασφάλειας, όπως γίνεται στις ΗΠΑ και στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση, που θα χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό,για να δημιουργηθεί άριστο οδικό δίκτυο και περιβάλλον με μηδενικά ατυχήματα, ώστε να γίνει η αρχή του τέλους της γεοκτονίας της ασφάλτου.
Αυτό είναι καθήκον και υποχρέωση όλων μας. Πολύ περισσότερο δικό σου καθήκον,κατά του άτυπου αισχροκερδούς συστήματος  διακυβέρνησης.
Χρήματα γι΄αυτόν τον σκοπό υπάρχουν. Ρώτα τον Κ.Καραμανλή, τον πρώην υπουργό μεταφορών Γ.Λιάπη, τον Αλογοσκούφη , και τον κ. Αθ.Νάκο που χρηματοδότησε το ξήλωμα των παγίδων θανάτου της υπαίθριας διαφήμισης το 2007 με 130 εκατομμύρια ευρώ και κανένας δήμαρχος δεν έσπευσε να τα πάρει ,ούτε εσύ Νικήτα Κακλαμάνη.
Και προπαντός ρώτα την παρούσα κυβέρνηση, η οποία έχει δεσμευθεί οτι θα ξηλώσει τις παγίδες θανάτου της υπαίθριας διαφήμισης και θα πάρει αμέσως μόνιμα και διαρκή μέτρα για την Οδική Ασφάλεια,ώστε να μην αφανίζονται στην άσφαλτο κυρίως τα παιδιά μας και όλος ο πληθυσμός της Ελλάδας.

Comments