Το Δημόσιο Συμφέρον, οι παγίδες θανάτου της υπαίθριας διαφήμισης, η 34/23-5-2007 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών για το άμεσο ξήλωμά τους και η εγκληματική τακτική δημάρχων και δυό-τριών διαφημιστικών Ομίλων. Μετά τις 909-910/2007 αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας εξεδόθη απόφαση και από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών για να συνεχιστεί το ξήλωμα αυτών των παγίδων θανάτου. Σχετική προσφυγή εταιρίας υπαίθριας διαφήμισης κρίνεται ως `προδήλως απαράδεκτη ή προδήλως αβάσιμη`!

    Η www.diadromi.com   δημοσιεύει ολόκληρη την με αριθ.29/2008 απόφαση του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΤΜΗΜΑ 14ο) ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, σχετικά με τα φονικά πλαίσια της παράνομης υπαίθριας διαφήμισης.
Γιατί η απόφαση αυτή αφορά στο δημόσιο συμφέρον, δηλαδή στη ζωή και στην  σωματική ακεραιότητα, στο οδικό δίκτυο της Ελλάδας, όλου του πληθυσμού της χώρας.
Η καθαίρεση από ολόκληρη τη δημόσια διοίκηση(κυρίως από τους δήμους) των φονικών υπαίθριων διαφημίσεων  έπρεπε να είχε γίνει τουλάχιστον προ εικοσαετίας.
 ΄Ετσι δεν θα  είχαν θανατωθεί εξαιτίας των φονικών αυτών παγίδων , αμέτρητοι κυρίως νέοι άνθρωποι.
 Την απόφαση αυτή πρέπει να την λάβουν σοβαρά υπόψη όλοι οι δήμαρχοι, η κυβέρνηση, όλη η δημόσια διοίκηση και οι δυό-τρείς γνωστοί διαφημιστικοί όμιλοι για να τεθεί αμέσως τέρμα στο έγκλημα αυτό:
 {» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜΗΜΑ 14ο- ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: Συνήλθε την 12η Μαρτίου 2008 με δικαστές  τους: Γεωργία Πετράκη-Γιαννοπούλου, Πρόεδρο Εφετών  Δ.Δ. Βασιλική Δημητροπούλου-Εισηγήτρια, και Κλημεντία Πραγκαστή, Εφέτες Δ.Δ., και γραμματέα τη Χριστίνα Μυριδάκη, δικαστική υπάλληλο,
    για να δικάσει την αίτηση αναστολής με χρονολογία 7 Ιανουαρίου 2008
    της ανώνυμης εταιρείας με τη επωνυμία: «ΜASTER MEDIA SYSTEM Α.Ε.»κατά του δήμου Γαλατσίου Αττικής.
 1. Επειδή με την κρινομένη αίτηση, επιδιώκεται η αναστολή εκτέλεσης της 319/2008 απόφασης του Δημάρχου Γαλατσίου, με τη οποία αποφασίστηκε, κατ΄εφαρμογή του άρθρου 9 παρ.1 του ν. 2946/2001, η αφαίρεση υπαίθριων διαφημίσεων που είχε τοποθετήσει η αιτούσα διαφημιστική εταιρία στα διοικητικά όρια του δήμου Γαλατσίου, με βάση την από 20-9-2004 σύμβαση παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων που είχε συνάψει με την Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Γαλατσίου μετά την 218/2003 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τούτου. Κατά της απόφασης αυτής η αιτούσα έχει ασκήσει ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού την από 7-1-2008 προσφυγή.2. Επειδή στο άρθρο 200 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν.2717/1999) ορίζεται ότι: «Σε κάθε περίπτωση που η προθεσμία ή η άσκηση της προσφυγής δεν συνεπάγεται κατά νόμο την αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόμενης εκτελεστής ατομικής διοικητικής πράξης και εφόσον στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν έχει χορηγηθεί αναστολή από την αρμόδια διοικητική αρχή, μπορεί ύστερα από αίτηση εκείνου που άσκησε την προσφυγή, να ανασταλεί με αιτιολογημένη απόφαση του δικαστηρίου, εν όλω ή εν μέρει, η εκτέλεση της  πράξης αυτής» , και στο άρθρο 201 αυτού ότι:
 «Αρμόδιο για τη χορήγηση της αναστολής είναι το τριμελές ή μονομελές δικαστήριο, στο οποίο εκκρεμεί η προσφυγή, εφόσον αυτό είναι αρμόδιο για την εκδίκαση της κύριας υπόθεσης. Σε περίπτωση αναρμοδιότητας, η σχετική αίτηση απορρίπτεται».
 Περαιτέρω στο άρθρο 202 του ίδιου Κώδικα ορίζεται ότι: «1.Λόγο αναστολής μπορεί να θεμελιώσει η από την άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης απειλούμενη, οποιασδήποτε φύσης, υλική ή ηθική βλάβη του αιτούντος, εφόσον η επανόρθωσή της θα είναι αδύνατη ή ιδιαίτερα δυσχερής σε περίπτωση ευδοκίμησης της αντίστοιχης προσφυγής. 2. Η χορήγηση αναστολής αποκλείεται:
α)αν η άμεση εκτέλεση της προβαλλομένης πράξης επιβάλλεται για λόγους δημόσιου συμφέροντος, ή β)κατά το μέρος που η προβαλλόμενη πράξη έχει ήδη εκτελεστεί, ή
γ)αν η αντίστοιχη προσφυγή είναι προδήλως απαράδεκτη ή προδήλως αβάσιμη».
 3. Επειδή, στην προκείμενη περίπτωση από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτουν τα εξής: Με την 319/2008 απόφαση του Δημάρχου Γαλατσίου αποφασίστηκε κατ΄εφαρμογή του άρθρου 9 παρ.1 του ν.2946/2001, η αφαίρεση όλων των υπαίθριων  διαφημίσεων τύπου «PISA» και «Ρακέτας», που είχε τοποθετήσει η αιτούσα διαφημιστική εταιρία στα διοικητικά όρια του Δήμου Γαλατσίου, με βάση την από 20-9-2004 σύμβαση παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων, που είχε συνάψει με την  Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Γαλατσίου μετά την  218/2003 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου τούτου.
Κατά της παραπάνω απόφασης η αιτούσα άσκησε ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού  στις 7-1-2008 προσφυγή, και στην συνέχεια κατέθεσε την κρινόμενη αίτηση αναστολής, με την οποία επιδιώκει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης αυτής έως την έκδοση απόφασης επί της προσφυγής της, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων, ότι από την εκτέλεσή της θα υποστεί:
-δυσχερώς  επανορθώσιμη υλική και ηθική βλάβη.
Η υλική της βλάβη συνίσταται στο τεράστιο οικονομικό κόστος αποκατάστασης των διαφημιστικών πλαισίων, στην αδυναμία ικανοποίησης σημαντικών συμβατικών υποχρεώσεών της,
στην απώλεια κερδών και στην δημιουργία αξιώσεων αποζημίωσης εις βάρος της.
 –
Η ηθική της δε βλάβη συνίσταται στην πρόκληση τεράστιου πλήγματος στην εμπορική φήμη και στην αξιοπιστία της στους κύκλους των προσώπων που συναλλάσσονται με αυτή, καθόσον η αφαίρεση των ένδικων διαφημιστικών πινακίδων, σε εκτέλεση της απόφασης του καθού δήμου Γαλατσίου, θα δημιουργήσει ιδιαιτέρως δυσμενείς εντυπώσεις στον επιχειρηματικό κόσμο για την  εταιρία της και θα προσβάλει το κύρος της, με αποτέλεσμα να προκαλέσει τεράστια διαρροή πελατείας σε ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, η οποία δε θα μπορεί σε καμία περίπτωση να επανακτηθεί.  
4. Επειδή , με την προσβαλλόμενη απόφαση του δημάρχου Γαλατσίου, της οποίας η αιτούσα επιδιώκει την αναστολή εκτέλεσης, αποφασίστηκε η αφαίρεση υπαίθριων διαφημιστικών πινακίδων που είχε τοποθετήσει αυτή σε κοινόχρηστους χώρους του δήμου Γαλατσίου, κατ΄επίκληση, μεταξύ άλλων, και της 34/15838/23-5-2007 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, με θέμα «Αφαίρεση παράνομων υπαίθριων  διαφημιστικών πινακίδων».
     Με την συγκεκριμένη εγκύκλιο: Κλήθηκαν οι Ο.Τ.Α. και οι αρμόδιες Διευθύνσεις των Περιφερειών να μεριμνήσουν για την αφαίρεση/αποξήλωση κάθε διαφημιστικής πινακίδας ή πλαισίου που διαπιστώνουν ότι έχει τοποθετηθεί κατά παράβαση των διατάξεων που ισχύουν για την υπαίθρια διαφήμιση, προκειμένου, όπως αναφέρεται στην εν λόγω εγκύκλιο:
 -Να αποκατασταθεί η νομιμότητα και -Να εξασφαλιστεί η οδική ασφάλεια,
 -Το περιβάλλον, -Η ποιότητα ζωής και -Η καθημερινότητα του πολίτη.
    Ενόψει αυτών το Δικαστήριο Κρίνει οτι οι παραπάνω λόγοι που υπαγόρευσαν την έκδοση της προσβαλλομένης απόφασης, συνιστούν:
    λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι   δεν επιτρέπουν τη χορήγηση της αιτούμενης αναστολής ανεξάρτητα από την βλάβη που επικαλείται η αιτούσα εταιρία.  Κατά συνέπεια, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να απορριφθεί.
  Με τις σκέψεις αυτές: Απορρίπτει την αίτηση. 
Αθήνα 12 Μαρτίου 2008.»}.-