Archive for May, 2007

Καταπέλτης οι 909-910/2007 αποφάσεις του Σ.τ.Ε που επιτάσσουν την καθαίρεση των διαφημιστικών πινακίδων και λύνουν (νομικά)το πρόβλημα της οδικής ασφάλειας.Ανεκτέλεστη παραμένει η `εξαιρετικά επείγουσα εγκύλιος` της 23-5-07 του Υφυπουργού Εσωτερικών κ.Αθ.Νάκου για το ξήλωμα των παγίδων θανάτου της υπαίθριας διαφήμισης.

  

 Σύμφωνα με τις 909-910/07 αποφάσεις του Σ.τ.Ε, που αφορούν την υπόθεση Αθαν.Τσιώκου-Πλαπούτα,(θανατώθηκε ο γιος του εξαιτίας διαφημιστικής πινακίδας την 12-2-2000)η διεθνής Σύμβαση για την οδική σήμανση και σηματοδότηση που υπεγράφη στη Βιέννη την 8-11-1968 και εκυρώθη με τον ν.1604/1986 προβλέπει στο άρθρο 4 ότι:

 ” Τα Συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν οτι απαγορεύεται:
α)η αναγραφή ή προσάρτησις εις πινακίδα σημάνσεως, το υποστήριγμα αυτής, ή πάσαν άλλην συσκευήν ρυθμίσεως της κυκλοφορίας,  πάσης προσθήκης μη σχετικής προς τον σκοπόν της τοιαύτης πινακίδος σημάνσεως, υποστηρίγματος ή συσκευής.

Εν πάση όμως περιπτώσει, εάν  τα Συμβαλλόμενα Μέρη, ή όργανα αυτών ήθελον εξουσιοδοτήσει μη κερδοσκοπικόν οργανισμόν όπως εγκαταστήσει πληροφοριακάς πινακίδας, δύνανται να επιτρέψουν όπως το έμβλημα του τοιούτου οργανισμού εμφανίζεται επ΄αυτών ή του υποστηρίγματός των, υπό την προϋπόθεσιν οτι δεν ήθελεν εκ τούτου καταστή ολιγώτερον εύληπτος  η πινακίς σημάνσεως .
β)Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν οτι απαγορεύεται η εγκατάστασις πάσης πινακίδος, ειδοποιήσεως, διαγραμμίσεων ή συσκευής, ήτις θα ηδύνατο να επιφέρη σύγχυσιν μετά των πινακίδων σημάνσεως ή άλλων συσκευών ρυθμίσεως της κυκλοφορίας, ή να καταστήση ταύτας ολιγώτερον ορατάς ή αποτελεσματικάς, είτε να προκαλέση εκθάμβωσιν εις τους χρησιμοποιούντας τας οδούς, είτε απόσπασιν της προσοχής των, κατά τρόπον δυνάμενον να επιδράση επι της ασφαλείας της κυκλοφορίας”(σελ.3).

“Επειδή η διεθνής, ως άνω σύμβαση, επιβάλλει  σύστημα σημάνσεως και σηματοδοτήσεως των οδών με ενιαία διεθνή χαρακτηριστικά, το οποίο αποσκοπεί στην ενίσχυση της ασφαλείας για τους χρήστες των οδών.
 Το σύστημα αυτό, για το οποίο υπεύθυνο είναι το Κράτος, παραβλάπεται όταν παρεμβάλλονται ξένα, και κυρίως προερχόμενα από την εμπορική διαφήμιση, αντικείμενα τα οποία προορίζονται να αποσπάσουν την προσοχή των Οδηγών από τους κανόνες της οδικής κυκλοφορίας και να την κατευθύνουν προς αυτά.
 Εξ ού και η Σύμβαση προτάσσει όλων των διατάξεων περί των σημάτων κλπ, την υποχρέωση των συμβαλλομένων Κρατών να απαγορεύουν την τοποθέτηση στον ευρύτερο χώρο των οδών πάσης επιγραφής ή εγκαταστάσεως, που θα ηδύνατο να προκαλέση σύγχυση με τις (δημόσιες) πινακίδες κυκλοφορίας, να προκαλεί θάμβωση στους χρήστες των οδών ή να τους αποσπά την προσοχή.
Ειδικότερα κατά την έννοια των διατάξεων αυτών, ερμηνευομένων βάσει και των δεδομένων της κοινής πείρας, αποκλείεται εν πάση περιπτώσει η τοποθέτηση τέτοιων πινακίδων διαφημίσεων και δη μεγάλων διαστάσεων επί του οδοστρώματος της οδού ή του πεζοδρομίου.
Επομένως οι διατάξεις των εδ. γ΄και δ΄της παρ.1 του άρθρου 11 του ν.2696/1999, επιτρέπουσες κατ΄αρχήν την εγκατάσταση διαφημίσεων επί του οδοστρώμαος και των πεζοδρομίων οδών ευρισκομένων εντός κατοικημένων περιοχών (με όριο ταχύτητος 70 χιλ./ώρα) και αναγνωρίζοντας στην Διοίκηση την δυνατότητα χορηγήσεως  εγκαταστάσεως διαφημίσεων και στους ανωτέρω χώρους είναι αντίθετες προς την ως άνω Διεθνή Σύμβαση και ως εκ τούτου είναι ανίσχυρες.

Τούτο ενισχύεται και από το ότι οι διατάξεις των εδαφίων αυτών καταργήθηκαν ρητώς με το εδάφιο θ΄της παρ.12 του άρθρου 13 του ν.3212/2003 με τη σκέψη, όπως  προκύπτει από την αιτιολογική έκθεση του νόμου αυτού, οτι εθεωρούντο κατηργημένα από τις ειδικότερες και αυστηρότερες διατάξεις του ν.2946/2001, ο οποίος ερρύθμιζε τα θέματα υπαιθρίου διαφημίσεως.
Από τις παρατεθείσες διατάξεις προκύπτει περαιτέρω οτι, εφόσον υφίστανται σε πεζοδρόμια των οδών του εδαφίου γ΄του άρθρου 11 του ν.2696/1999 διαφημιστικές πινακίδες κατά παράβαση των ορισμών της Διεθνούς Συμβάσεως, γεννάται υποχρέωση αφαιρέσεώς τους, εξαλείψεώς τους ή θέσεώς τους εκτός λειτουργίας κατά πρώτο λόγο από τον δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας εντός των διοικητικών ορίων του οποίου δήμου ή κοινότητας κείνται οι εν λόγω πινακίδες και κατά δεύτερο λόγο από την κρατική διοίκηση (αρμόδο όργανο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων ΄Εργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ή της Περιφέρειας) η οποία υπό τις τασσόμενες στην  παρ.8 του άρθρου 11 του ν.2696/1999 προϋποθέσεις, ασκεί την ανωτέρω αμοδιότητά της καθ΄υποκατάσταση των προαναφερομένων οργάνων των Ο.Τ.Α. στο πλαίσιο της διοικητικής εποπτείας επ΄αυτών”(σελ.6 και 7 των ως άνω αποφάσεων).

Στις 23-5-07 ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ.Αθ.Νάκος εξέδωσε την με αριθ.34 εξαιρετικά επείγουσα εγκύκλιο σχετική με το θέμα της αφαίρεσης των παράνομων υπαίθριων διαφημιστικών πινακίδων, την οποία απευθύνει στις 13 περιφέρειες της χώρας, τονίζοντας οτι οι δαπάνες που θα απαιτηθούν θα καλυφθούν από το Υπουργείο Εσωτερικών.

 Η εγκύκλιος αυτή του κ.Νάκου παραμένει εισέτι ανεκτέλεστη παρά την πληθώρα των  θανατηφόρων ατυχημάτων που εξακολουθούν σχεδόν καθημερινά να γίνονται εξαιτίας των παγίδων θανάτου της υπαίθριας διαφήμισης, που τα προκαλούν σε βαθμό κακουργήματος μερικοί πασίγνωστοι εγκληματίες διαφημιστές, οι οποίοι από καιρό έπρεπε να είχαν “καθίσει στο σκαμνί ” με πρωτοβουλία του αρμόδιου Εισαγγελέα, ο οποίος δυστυχώς δεν επεμβαίνει μέχρι τώρα, ενώ μαίνεται η γενοκτονία της ασφάλτου.

Comments

Oι γενοκτόνοι διαφημιστές εξακολουθούν να σκοτώνουν στά διοικητικά όρια του Δήμου Αθηναίων.Τι λέει ο δήμαρχος Ν.Κακλαμάνης;

 

Η  Λ.Κηφισού στην άνοδο λίγο πριν από τη γέφυρα του ”Ροσινιόλ”. Στη βάση της διαφημιστικής γιγαντοαφίσας (παράνομη από πάσης απόψεως:δεν φέρει διακριτικό τίτλο της διαφημιστικής εταιρίας, ούτε αριθμό αδείας της αρμόδιας αρχής-που είναι ο δήμος Αθηναίων-αλλά κι αν έφερε,  πάλι είναι παράνομη  γιατί το πεζοδρόμιο προορίζεται αποκλειστικά για τους πεζούς κι όχι γι΄αυτές της παγίδες θανάτου).

Τα λουλούδια στη βάσης της γιγαντοαφίσας δείχνουν οτι κάποιος σκοτώθηκε εδώ. Μπορεί να μας πει ο δήμαρχος Αθηναίων Ν.Κακλαμάνης ποιός και πότε σκοτώθηκε και υπό ποιές συνθήκες;
 Προς το παρόν ο δήμαρχος  είναι υπαίτιος για ανθρωποκτονία και για άλλα αδικήματα, όπως είναι η παραβίαση του νόμου 1604/1986, που απαγορεύει απολύτως την τοποθέτηση διαφημιστικών παγίδων θανάτου και μάλιστα κάτω απ΄ την  Ακρόπολη, για να ειπράττουν  κάποιοι μαύρο χρήμα  βουτηγμένο στο αίμα, υπό τα όμματα του Ν.Κακλαμάνη.
Επίσης οι 909-910/07 αποφάσεις του Σ.τ.Ε που ερμηνεύουν με απόλυτη σαφήνεια τον ως άνω νόμο 1604/1986 απαγορεύουν δε απόλυτα την τοποθέτηση αυτών των παγίδων θανάτου.

          Ï?α έγγÏ?αÏ?ά μοÏ? 0091.jpg   

 ΄Οπως δείχνει η δεύτερη φωτογραφία,αυτή η  ελλειπέστατη και εγκαταλειμένη σήμανση καταλαμβάνει τη βάση μιάς εγκαταλειμένης επίσης γιγάντιας κάμερας,που είχε τοποθετεθεί με αμέτρητες άλλες εν΄όψει των Ολυμπιακών αγώνων του 2004. Και κάποιοι κέρδισαν εκατομμύρια ευρώ! 

 Αυτή η σήμανση έστειλε στον άλλο κόσμο κάποιον εποχούμενο, μαζί με μια από το δάσος γιγαντοαφισών που έχουν καταλάβει κάθε σπιθαμή γης της περιοχής.

 Στη βάση της πινακίδας αυτής, όπου βρήκε το θάνατο κάποιος  άγνωστος σε μας μέχρι τώρα ,έχουν τοποθετηθεί ευλαβικά στη μνήμη του λουλούδια, αλλά η παγίδα θανάτου παραμένει στη θέση της για να ξανασκοτώσει. Τι λές δήμαρχε Ν.Κακλαμάνη;                      Ï?α έγγÏ?αÏ?ά μοÏ? 0133.jpg  

Κύριοι Ν.Κακλαμάνη και  Γ.Σουφλιά  η www.diadromi.com έμαθε οτι αυτή η ασαφής και ασυντήρητη σήμανση(δεύτερη φωτογραφία) που έχει καταλάβει τη βάση κάμερας που τοποθετήθηκε για την ασφάλεια των χρηστών των οδών,  την Μεγάλη Παρασκευή 6 Απριλίου και ώρα 11.30΄μ.μ.εξέτρεψε προς τα δεξιά αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε ο αλλοδαπός Φλοριάν Ντανάη γεννηθείς το 1981,κάτοικος Καλλιθέας Αττικής.
Το αυτοκίνητο  εν συνεχεία προσέκρουσε στη βάση της πακτωμένης μεταλλικής και ακλόνητης γιγαντοαφίσας η οποία  εικονίζεται στην πρώτη φωτογραφία με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο συνοδηγός Τζίστο Τσέκι, γεννηθείς το 1981, κάτοικος εν ζωή Κορίνθου. 
Κύριοι είστε υπαίτιοι και οι δύο ανθρωποκτονίας. Ο μεν κ.Ν.Κακλαμάνης, διότι η διαφημιστική πινακίδα απαγορεύεται να τοποθετηθεί στο πεζοδρόμιο (υπάγεται στο δήμο Αθηναίων) ο δε κ.Γ.Σουφλιάς διότι το ΥΠΕΧΩΔΕ αφήνει ασυντήρητη την σήμανση του σημείου, όπου το ατυχήμα. 
Και οι δύο, καθώς και ο Πρωθυπουργός και ολόκληρο το Υπουργικό Συμβούλιο και ο Κ.Αθ.Νάκος οφείλουν να μας πουν σε ποιόν διαφημιστή ανήκει η δολοφόνος διαφημιστική πινακίδα, που παρέμεινε ακλόνητη στη θέση της για να ξανασκοτώσει. 
 Ο δε κ.Αθ.Νάκος υφυπουργός Εσωτερικών είχε δηλώσει στις 28 Φεβρουαρίου στη Βουλή, οτι δεν υπάρχουν γερανοί για να ξηλώσουν τέτοιες παγίδες θανάτου, κι όταν επιχειρείται η καθαίρεσή τους, απειλούνται συγκρούσεις και συμπλοκές που οδηγούν σε τραματισμούς.
Ποιά διαφημιστική εταιρία και ποιους ανθρωποκτόνους καλύπτεις κύριε Νάκο;
Ο Νόμος είναι σαφής: Οι δήμοι ξηλώνουν τίς πινακίδες, κι αν δεν τις ξηλώσουν σπεύδει υποχρεωτικά η δημόσια διοίκηση, το Κράτος, επομένως και ο υφυπουργός Εσωτερικών, καθ΄υποκατάστασιν των δήμων και τις ξηλώνει αυτό (βλέπε και 909-910/07 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας καθώς και τον  νόμο 1604/1986). 

Εδώ,όπως φαίνεται στην τρίτη φωτογραφία, θανατώθηκε ο Τζίστο Τσέκι 21 ετών. Σε ποιόν ανθρωποκτόνο διαφημιστή ανήκει η φονική παγίδα,  που αυθαίρετα και βιαίως έχει καταλάβει πεζοδρόμιο του δήμου Αθηναίων;  Ποιος είναι αυτός ο ανθρωποκτόνος, δήμαρχε Αθηναίων  κ.Ν.Κακλαμάνη;

                      Ï?α έγγÏ?αÏ?ά μοÏ? 0211.jpg

Comments

Η υπαίθρια διαφήμιση συνεχίζει να θανατώνει.Υπό την `επίβλεψη` και `αναρμοδιότητα` των εικονιζόμενων κ.κ.Καραμανλή, Παυλόπουλου, Αθ.Νάκου (υφυπουργού Εσωτερικών)και Ν.Κακλαμάνη. ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ.

    

  Την Τετάρτη 16-5-07 και ώρα 2 μ.μ. οι Αθανάσιος Τσιώκος-Πλαπούτας δικηγόρος και Μανώλης Σταυρουλάκης, επισκέφθησαν τον Υφ.Εσωτερικών κ.Αθ.Νάκο, που σύμφωνα με το βιογραφικό του,”έχει ασχοληθεί με ιδιωτικές οικοδομικές επιχειρήσεις” για να του επιδώσουν τις 909 -910/07 αποφάσεις του Α΄Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι οποίες αποφαίνονται οτι πρέπει να ξηλωθούν αμέσως οι φονικές πινακίδες της υπαίθριας διαφήμισης, που είναι υπαίτιες για 1 στα 10  τροχαία  ατυχήματα.Ï?άÏ?Ï?Ï?η00024.jpg   

Οι κ.κ.Αθ.Νάκος  και Παυλόπουλος έχουν στη μέση τον Κ. Καραμανλή (μέτοχο κατασκευαστικής εταιρίας) και απέναντί τους τον Ν.Κακλαμάνη και συζητούν τα προβλήματα των ΟΤΑ.

Ο  κ.Νάκος είχε δηλώσει πρόσφατα  σχετικά με το ξήλωμα των φονικών παγίδων της υπαίθριας διαφήμισης, απαντώντας σε ερωτήσεις βουλευτών στη Βουλή, οτι:
 ”Απαιτείται πολλές φορές η διακοπή της κυκλοφορίας κεντρικών οδών, η λήψη ιδιαιτέρων μέτρων ασφαλείας, η χρησιμοποίηση πολύ μεγάλων γερανών, αλλά και η αντιμετώπιση σφοδρών αντιδράσεων  και συμπλοκών, που ενίοτε φτάνουν και σε τραυματισμούς” .
Οι Αθ.Τσιώκος-Πλαπούτας και Μ.Σταυρουλάκης, περίμεναν μια ώρα στο Υπουργείο Εσωτερικών να τους δεχτεί ο κ.Νάκος και όταν του έδειξαν τις αποφάσεις του Σ.τ.Ε και δημοσίευμα της www.diadromi.com σχετικά με τον θάνατο ενός οδηγού αυτοκινήτου που προσέκρουσε σε διαφημιστική πινακίδα επί της Λ.Συγγρού στις 23-4-07,  εκείνος έβαλε τις φωνές, δήλωσε αναρμοδιότητα και άρχισε να τους απωθεί βιαίως.
΄Οταν  ρωτήθηκε ο κ.Νάκος ποια διαφημιστική εταιρία καλύπτει:  την ΑΛΜΑ ΑΤΕΡΜΩΝ(Φ.Βρυώνης) ή κάποια MASTER(Γ. Πολίτης)που ξανατοποθέτησε την φονική διαφημιστική πινακίδα δίπλα στο εικονοστάσιο που στήθηκε στη μνήμη του θανατωθέντος, εκείνος έγινε έξαλλος,  και συνέχισε τους προπηλακισμούς με τη βοήθεια ενός άνδρα της προσωπικής του φρουράς.
΄Αφησε δε αιωρούμενο το ερώτημα ποιον εγκληματία καλύπτει αυτός και η κυβέρνηση, που συνεχίζει να εγκληματεί ασύδοτος στο οδικό δίκτυο της χώρας.
 ΄Ετσι αντιμετώπισε ο κ.Νάκος τι αποφάσεις του Σ.τ.Ε.
Να τον χαίρεται ο κ.Καραμανλής , ο κ. Παυλόπουλος και ο κ.Ν.Κακλαμάνης.
 ΄Εως πότε όλοι μαζί θα συγκαλύπτουν  την γενοκτονία της ασφάλτου;
Ξέχασε ο πρωθυπουργός  τις δηλώσεις του, της 28-9-2004 σύμφωνα με τις οποίες:
 ”Για κάθε πολιτισμένη χώρα η οδική ασφάλεια είναι ουσιώδης συνιστώσα της ποιότητας ζωής.”;
Αυτή την ποιότητα ζωής έχετε υπόψη σας κύριε Καραμανλή; Τους τραμπουκισμούς του Νάκου;
Σε αστυνομικό κράτος ζούμε κύριε πρωθυπουργέ;Που δίνει το δικαίωμα στον κάθε κύριο Νάκο να ποδοπατά τις αποφάσεις του Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου, όπως είναι ο Σ.τ.Ε.;
Να προβαίνει σε προπηλακισμούς ελλήνων πολιτών που έχασαν τα παιδιά τους εξαιτίας φονικών παγίδων της υπαίθριας διαφήμισης; 

Ποιούς εγκληματίες καλύπτετε κύριε Πρωθυπουργέ;
Που οδηγείτε τους έλληνες πολίτες (και τους ψηφοφόρους σας); Στην αυτοδικία; 
 Αν  ΄Ελληνες πολίτες, που τους σκοτώνουν τα παιδιά στην  άσφαλτο, απαντήσουν με τα ίδια μέσα σ΄αυτούς τους εγκληματίες, που θα οδηγηθεί η χώρα; Σε εμφύλιο πόλεμο; Χάριν δυό-τριών νταβατζήδων;που τα κονομάνε άγρια; υπό την ανοχή και την σκέπη σας; 

Αν οι ανωτέρω, που επισκέφθησαν τον υφυπουργό σας, απαντούσαν με βία όπως ο κ.Νάκος εναντίον τους, τι θα γινόταν στο γραφείο του υφυπουργού Εσωτερικών επι της πλατείας Κλαυθμώνος; 
Θα θρηνούσαμε θύματα χάριν των νταβατζήδων της υπαίθριας διαφήμισης, που προστατεύει ο κ.υφυπουργός; Και που “απειλούν με συμπλοκές,  που οδηγούν σε τραυματισμούς”, όταν επιχειρείται το ξήλωμα των φονικών  παγίδων της υπαίθριας διαφήμισης;  
Αν πας, πολίτη Κώστα Καραμανλή να ξηλώσεις εσύ δίπλα από το εικονοστάσιο, την φονική παγίδα επί της Λ.Συγγρού 194 ,    κινδυνεύεις να δεχθείς προπηλακισμούς και ύβρεις από τον κ.Νάκο;ή και οι δύο μαζί θα προπηλακίσετε τους συγγενείς του θανατωθέντος από την  φονική παγίδα,χάριν κάποιων πολύ  γνωστών εγκληματιών;
Εκεί οδηγείτε τα πράγματα πολίτη Κώστα Καραμανλή! 
Ο πληθυσμός τούτης της χώρας έχει πάρει το νόμο στα χέρια του. Κι αν τολμήσει οποιοσδήποτε κύριος Νάκος να ξανααπαντήσει με τα ίδια βιαία μέσα υβρίζοντας την Δικαιοσύνη,το Σ.τ.Ε, τι θα γίνει;
Δεν είναι ραγιάδες οι ΄Ελληνες Κώστα Καραμανλή. 
Γι΄αυτό σπεύσε να πάρεις μέτρα.
Μην αδιαφορείτε και μην παίζετε με τον θάνατο των παιδιών μας. Εξηγηθήκαμε πολίτη και πρωθυπουργέ Κώστα Καραμανλή;
                ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ  ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ
Τα παραπάνω τα κατήγγειλε από το βήμα του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, στο Φαληρικό Δέλτα, το Σάββατο 19-5-07 
ο  αντινομάρχης Αθηνών Γιώργος Καστρινάκης λέγοντας οτι η κυβέρνηση “λειτουργεί με γνώμονα μόνο τις ανάγκες της επικοινωνίας  και ποτέ με γνώμονα τις ανάγκες της κοινωνίας. Βλέπουμε να αναπτύσσεται ένας αυταρχισμός.
 Και καταγγέλλω σήμερα απ΄αυτό το βήμα ότι την προηγούμενη Τετάρτη, ο Υφυπουργός Εσωτερικών , ο κ.Νάκος, απώθησε βιαίως  δύο πολίτες, τον κ.Αθ. Τσιώκο-Πλαπούτα και τον κ. Μ.Σταυρουλάκη, όταν πήγαν να του θέσουν ένα πολύ σοβαρό θέμα σχετικά με την οδική ασφάλεια”. 
 
 Ενημερώθηκαν δε για τις 909-910/07 αποφάσεις του Α΄Τμήματος του Σ.τ.Ε., και για τα παραπάνω βίαια επεισόδια, όλοι οι  συμμετέχονες στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, οι δημοσιογράφοι του ημερήσιου τύπου και των άλλων ΜΜΕ. Καθώς και ατομικά οι κ.κ. Τηλέμαχος Χυτήρης, Μαρία Δαμανάκη, Γιώργος Ανωμερίτης, Γιάννης Ζαφειρόπουλος, Ευάγγελος Βενιζέλος, Πέτρος Ευθυμίου, Νίκος Χριστοδουλάκης, Βάσω Παπανδρέου, Ανδρέας Λοβέρδος, Μάρκος Μπόλαρης, Μιχάλης Καρχιμάκης,΄Αντζελα Γκερέκου,  Κώστας Σκανδαλίδης, ΄Ακης Τσοχατζόπουλος, Χάρης Τσιόκας, Ντίνος Ρόβλιας , Γιάννης Τσακλίδης, Γιάννης Μανιάτης,Χρήστος Πρωτόπαπας και πολλοί άλλοι.
΄Ολοι συμφώνησαν οτι πρέπει αμέσως να φηφιστεί ομόφωνα από την Βουλή νόμος (η www.diadromi.com  έχει δημοσιεύσει πρόταση νόμου που έχει επιδοθεί στις 23-3-07, και στους 300 της Βουλής) για “Ενιαίο Φορέα Οδικής Ασφάλειας”, που θα προβεί αμέσως στο ξήλωμα των παράνομων φονικών παγίδων της υπαίθριας διαφήμισης  και θα παίρνει διαρκή και παντοτινά μέτρα,για να τεθεί τέρμα στη γενοκτονία της ασφάλτου.
 Για μια Ελλάδα πολιτισμένη, σύγχρονη και ευημερούσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, που θα λειτουργεί τέλεια το δημοκρατικό της Πολίτευμα, και δεν θα σκοτώνει τα παιδιά της στο οδικό δίκτυο της χώρας, χάριν άνομων συμφερόντων ελάχιστων εγκληματιών.  

Comments

ΑΛΜΑ ΑΤΕΡΜΩΝ(Φ.ΒΡΥΩΝΗΣ) ΚΑΙ MASTER ( Γ. ΠΟΛΙΤΗΣ) ΞΑΝΑΧΤΥΠΗΣΑΝ,ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΑΝΙΔΑΣ `ΚΑΘΕΥΔΟΥΝ`. ΜΟΝΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ(Α΄Τμήμα στην περίπτωσή μας) ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΟΡΘΙΟ.

        Σάββατο 12-5-07 Το ΥΠΕΣΔΔΑ (Παυλόπουλος, Νάκος, Ανδρεουλάκος,όλο το Υπουργικό Συμβούλιο και η Κυβέρνηση)Ï?α έγγÏ?αÏ?ά μοÏ? 0141.jpg                        

διαφημίζουν πάνω σ΄αυτή την διαφημιστική πινακίδα - παγίδα θανάτου της ΑΛΜΑ ΑΤΕΡΜΩΝ  στη Λ.Συγγρού, στην άνοδο και στην κάθοδο, και ποιός ξέρει σε πόσες χιλιάδες άλλες τέτοιες παγίδες θανάτου, τα ΚΕΠ (Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών) !Είναι δε γνωστό οτι εξαιτίας τέτοιων παγίδων θανάτου έχουν χάσει την ζωή τους αμέτρητοι άνθρωποι κυρίως νέοι. Ο θάνατός τους ισοδυναμεί με δολοφονία.

Την ίδια στιγμή, όπως φαίνεται στην πιο κάτω φωτό τοποθετήθηκε εικονοστάσιο δίπλα από την  βάση της διαφημιστικής πινακίδας, επί νησίδας ασφαλείας στη Λ.Συγγρού (194 και Ατθίδων), η οποία θανάτωσε στις 23-4-2007 έναν οδηγό αυτοκινήτου  και την επομένη  η ΑΛΜΑ ΑΤΕΡΜΩΝ ή η ΜΑΣΤΕΡ ή κάποια άλλη διαφημιστική εταιρία υπό τα όμματα του Α/Τ   Καλλιθέας και του αρμόδιου Εισαγγελέα την  ξανατοποθέτησαν, χωρίς κανένα στοιχείο ταυτότητας, για να ξανασκοτώσει!                     Ï?α έγγÏ?αÏ?ά μοÏ? 006.jpg           

΄Εχει απευθυνθεί μέσω του Α/Τ Καλλιθέας από 30-4-07 και με αριθ.πρωτ.2514/9/308 κατεπείγουσα καταγγελία στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών να επέμβει, αλλά μέχρι στιγμής  εισαγγελέας και Α/Τ Καλλιθέας “καθεύδουν”.

Στο μεταξύ το Α΄Τμήμα του Συμβουλίου της Ειπκρατείας με προεδρεύοντα τον Σωτ.Ρίζο, Συμβούλους τους Δ.Σκαλτσούνη, Ε.Αντωνόπουλο(Εισηγητή), και παρέδρους την Χρ.Σιταρά και Β.Ανδρουλάκη ,εξέδωσε τις 909-910/07 αποφάσεις του στην υπόθεση του δικηγόρου Αθ.Τσιώκου-Πλαπούτα ,για τον θάνατο του γιου του, κατά του Ελληνικού Δημοσίου και  του δήμου Παπάγου , δια των οποίων λύεται δια παντός,το ζήτημα αυτών των διαφημιστικών πινακίδων-φονικών παγίδων, την τοποθέτηση των οποίων απαγορεύει, απολύτως ο νόμος 1604/1986. Πρόκειται για την διεθνή συνθήκη της Βιέννης, η οποία σύμφωνα με τις αποφάσεις αυτές(σελ 6 και 7):
  “Επιβάλλει  σύστημα σημάνσεως και σηματοδοτήσεως των οδών, με ενιαία-διεθνή χαρακτηριστικά, το οποίο αποσκοπεί στην ενίσχυση της ασφαλείας για τους χρήστες των οδών.
 
 Το σύστημα αυτό, για το οποίο υπεύθυνο είναι το Κράτος, παραβλάπτεται όταν παρεμβάλλονται ξένα-και κυρίως προερχόμενα από την εμπορική διαφήμιση- αντικείμενα τα οποία προορίζονται να αποσπάσουν την προσοχή των Οδηγών από τους κανόνες της οδικής κυκλοφορίας και να την κατευθύνουν προς αυτά.
Εξ ου και η σύμβαση προτάσσει όλων των διατάξεων περί των σημάτων κ.λ.π., την υποχρέωση των συμβαλλομένων Κρατών να απαγορεύουν την τοποθέτηση στον ευρύτερο χώρο των οδών πάσης επιγραφής ή εγκατασάσεως που θα ηδύνατο να προκαλέση σύγχυση με τις (δημόσιες) πινακίδες κυκλοφορίας, να προκαλεί θάμβωση στους χρήστες των οδών ή να τους αποσπά την προσοχή.
Ειδικότερα κατά την έννοια των διατάξεων αυτών, ερμηνευομένων βάσει και των δεδομένων της κοινής πείρας, αποκλείεται εν πάση περιπτώσει η τοποθέτηση τέτοιων πινακίδων διαφημίσεων και δη μεγάλων διαστάσεων επί του οδοστρώματος της oδού ή του πεζοδρομίου.
Επομένως οι διατάξεις των εδ΄γ΄και δ΄της παρ.1 του άρθρου 11 του ν.2696/1999(Κ.Ο.Κ.), επιτρέπουσες κατ΄αρχήν την εγκατάσταση διαφημίσεων επί του οδοστρώματος και των πεζοδρομίων οδών ευρισκομένων εντός κατοικημένων περιοχών(με όριο ταχύτητος μέχρι 70 χλ/ώρα) και αναγνωρίζοντας στην Διοίκηση την δυνατότητα χορηγήσεως αδειών εγκαταστάσεως διαφημίσεων και στους ανωτέρω χώρους είναι αντίθετες προ την  ως άνω Διεθνή Σύμβαση και ως εκ τούτου είναι ανίσχυρες.
 Τούτο ενισχύεται και από το ότι οι διατάξεις των εδαφίων αυτών καταργήθηκαν ρητώς με το εδάφιο θ΄της παρ.12 του άρθρου 13 του ν.3212/2003 (Α΄308) με τη σκέψη, όπως προκύπτει από την αιτιολογική έκθεση του νόμου αυτού, ότι εθεωρούντο κατηργημένα από τις ειδικότερες και αυστηρότερες διατάξεις του ν. 2946/2001(Α΄224)ο οποίος ερρύθμιζε τα θέματα υπαιθρίου διαφημίσεως.  
  Από τις παρατεθείσες διατάξεις προκύπτει περαιτέρω, οτι εφ΄όσον υφίστανται σε πεζοδρόμια των οδών του εδαφίου γ΄του άρθρου 11 του ν.2696/1999 διαφημιστικές πινακίδες κατά παράβαση των ορισμών της Διεθνούς Συμβάσεως, γεννάται υποχρέωση αφαιρέσεώς τους, εξαλείψεώς τους ή θέσεώς τους εκτός λειτουργίας κατά πρώτο λόγο από τον δήμαρχο ή τον πρόεδρο της Κοινότητας εντός των διοικητικών ορίων του οποίου δήμου ή κοινότητας κείνται οι εν λόγω πινακίδες.
Και κατά δεύτερο λόγο από την Κρατική Διοίκηση ( αρμόδιο όργανο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων ΄Εργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ή της Περιφέρειας) η οποία υπό τις τασσόμενες στην παρ.8 του άρθρου 11 του ν.2696/1999 προϋποθέσεις ασκεί την ανωτέρω αρμοδιότητά της καθ΄υποκατάσταση των προαναφερομένων οργάνων των Ο.Τ.Α. στο πλαίσιο της διοικητικής εποπτείας επ΄αυτών”.

Την παραπάνω διεθνή Σύμβαση παραβιάζει ο Παυλόπουλος και ο Ανδρεουλάκος και ιδιαίτερα ο Νάκος, υφυπουργός ΥΠΕΣΔΔΑ και σύμπασα η Κυβέρνηση,ο οποίος δήλωσε πρόσφατα στη Βουλή , για το ξήλωμα αυτών των παγίδων θανάτου:
 ”Απαιτείται πολλές φορές η διακοπή της κυκλοφορίας κεντρικών οδών, η λήψη ιδιαίτερων μέτρων ασφαλείας, η χρησιμοποίηση πολύ μεγάλων γερανών, αλλά και η αντιμετώπιση σφοδρών αντιδράσεων και συμπλοκών, που ενίοτε φτάνουν και σε τραυματισμούς”.

“Κύριε” Νάκο,δέχεσαι με τις παραπάνω δηλώσεις σου και όλη η κυβέρνηση και το κόμμα σου, οτι οι εταιρίες που τοποθετούν αυτές τις παγίδες θανάτου, σπέρνουν τον θάνατο, έχουν εισβάλλει στο Υπουργείο σου ,των Εσωτερικών, και συ και η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός είστε εκ δόλου συνεργοί και συναυτουργοί σ΄αυτές τις θανατώσεις!

Comments

ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΜΑΪΟΥ ώρα 12η μεσημβρινή, Ακαδημίας 60, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, εκδήλωση για την τήρηση των νόμων κατά της γενοκτονίας της ασφάλτου.Θα παρουσιαστούν δύο αποφάσεις- σταθμός του 2007, του Συμβουλίου της Επικρατείας.Προσκλήθηκαν να λάβουν μέρος ο Πρόεδρος τη Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός, Ο Αρχιεπίσκοπος,υπουργοί,βουλευτές, δήμαρχοι, επιχειρηματίες, εκδότες και ΜΜΕ, ως τον τελευταίο κάτοικο της Ελλάδας.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                                 
                         
                   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
           ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ

                                  —.—
 Την Τετάρτη 9 Μαϊου, ώρα 12 μεσημβρινή, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δ.Σ.Α (Ακαδημίας 60) θα λάβει χώρα συνέντευξη τύπου και θα επακολουθήσει συζήτηση με θέμα:
 
 «Το  έγκλημα της αυθαίρετης τοποθέτησης κατά εκατοντάδες χιλιάδες στο οδικό δίκτυο της χώρας των διαφημιστικών πινακίδων-φονικών παγίδων που αποδεκατίζει τον μόνιμο και προσωρινό πληθυσμό της Ελλάδας και το πρόβλημα της Οδικής Ασφάλειας» από άποψη:                  
                1)Νομοθετική-Δικαστική, 2) Χωροταξική,3)Κοινωνικό-οικονομική, 4)Πολιτική- πολιτιστική και Λειτουργίας του Πολιτεύματος, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
 
Θα παρουσιαστούν: α)Δύο αποφάσεις της 26-3-07 του Α΄Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, που αποτελούν σταθμό για την λύση του προβλήματος της Οδικής Ασφάλειας
 και β)Πρόταση νόμου που επιδόθηκε στις 23-3-07 σε όλα τα μέλη του Κοινοβουλίου.
 
Ομιλητής θα είναι ο Δικηγόρος  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΤΣΙΩΚΟΣ – ΠΛΑΠΟΥΤΑΣ, μέλος του Δ.Σ.Α, που ο γιος του θανατώθηκε, όπως και αμέτρητοι άλλοι εξαιτίας παράνομης διαφημιστικής πινακίδας.
 Προσκαλούνται και παρακαλούνται να παρευρίσκονται στην εκδήλωση για να λυθεί το μέγα αυτό εθνικό θέμα:
 -Οι  Αξιότιμοι κ.κ.Πρόεδρος της Δημοκρατίας και  ο Πρωθυπουργός, καθώς και όλοι οι Υπουργοί, η Πρόεδρος της Βουλής, και όλα τα μέλη του Κοινοβουλίου.
 - Ο Πρόεδρος του Σ.τ.Ε., ο Πρόεδρος και ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου.
 -Οι αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων,δήμαρχοι νομάρχες και υπερνομάρχες.
-Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος
-Ο Πρόεδρος της ΄Ενωσης Δικαστών και Εισαγγελέων.
-Ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως και ο Διευθυντής της Τροχαίας                  
 -Εκπρόσωποι όλων των Μ.Μ.Ε.  και κάθε δημοσίου ή ιδιωτικού   φορέα.
- ΄Ολοι οι συνάδελφοι δικηγόροι και κάθε πολίτης της Ελλάδας.-
                         Αθήνα  2 Μαϊου 2007
                  1)ΑΘΑΝ.ΤΣΙΩΚΟΣ-ΠΛΑΠΟΥΤΑΣ 
                    
                ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ                                                               
                                Μέλος του Δ.Σ.Α.   
                                  
                  2)ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ (ο γιός του σκοτώθηκε εξαιτίας παράνομης διαφημιστικής πινακίδας, όπως και αμέτρητοι άλλοι).     

Comments