Σχέδιο Νόμου.Δημιουργείται Ενιαίος Φορέας Οδικής Ασφάλειας.Τα τροχαία ατυχήματα δεν είναι μοιραία…

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
΄Αρθρο 1
  Δημιουργείται Ενιαίος Φορέας Οδικής Ασφάλειας. Ο οποίος θα χρηματοδοτείται γενναία από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και από τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης, για την άμεση και διαρκή αντιμετώπιση των παντός είδους προβλημάτων Οδικής Ασφάλειας.
Σκοπός του Φορέα είναι η μηδενική αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων, των οποίων το κοινωνικό και οικονομικό κόστος ανέρχεται σε δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ.
Είναι αρμόδιος για την άμεση καθαίρεση των παροδίων εμποδίων της φωτεινής, ηλεκτρονικής και μη, παράνομης υπαίθριας διαφήμισης, τα οποία κατακλύζουν επί εικοσαετία και πλέον τους κοινόχρηστους χώρους (πεζοδρόμια, νησίδες, ασφαλείας, χώρους πρασίνου, στέγαστρα στάσεων αστικών συγκοινωνιών, ταράτσες κτηρίων κλπ.) με αποτέλεσμα να θρηνεί η Ελλάδα εξαιτίας τους αμέτρητα θύματα (νεκρούς και τραυματίες).

Ο Φορέας έχει αποκλειστικές αρμοδιότητες σχετικά με τα θέματα Οδικής Ασφάλειας.
Επεμβαίνει παντού στο οδικό δίκτυο της χώρας κατασταλτικά και προληπτικά, χρησιμοποιώντας τον σύγχρονο μηχανικό και τεχνικό εξοπλισμό των «ευφυών οδών» και εφαρμόζει άτεγκτα την σχετική νομοθεσία για την οδική ασφάλεια, ούτως ώστε να λάβει και να εφαρμόσει μέτρα, κυρίως πρόληψης, με την μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας.
Τα τροχαία ατυχήματα δεν είναι μοιραία. Εκείνο που απαιτείται είναι η γνώση των αιτίων, των περιστάσεων και των συνεπειών τους, για να καταστεί δυνατός ο έλεγχος και η αποφυγή τους. Τούτο προϋποθέτει αξιοποίηση και εκμετάλλευση της σύγχρονης διεθνούς τεχνικής προόδου για την ενίσχυση της ασφάλειας των Οδών, των Οχημάτων και κυρίως του ανθρώπινου παράγοντα.
Ο Φορέας είναι αρμόδιος:
1)Για τον σχεδιασμό, την σωστή μελέτη και κατασκευή των οδικών δικτύων.
2)Για να μη γίνονται εκ των υστέρων αυθαίρετες επεμβάσεις στην διάταξη του δικτύου.
3)Για την  σωστή χωροθέτηση και τήρηση των προδιαγραφών ασφαλείας κατά την  τοποθέτηση κάθε είδους παροδίων εμποδίων,όπως στύλων εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού, οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια της οδικής κυκλοφορίας.
4)Για να αποτρέπει συστηματικά και αδιαλείπτως την επικινδυνότητα των οδών, όπως τα ολισθηρά οδοστρώματα, την  ελλιπή και λανθασμένη σήμανση, την λανθασμένη διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά την κατασκευή των οδών.
5)Για την χορήγηση αδειών ή μη, που αφορούν επεμβάσεις στους κοινόχρηστους χώρους με αποκλειστικό σκοπό την προστασία της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και υγείας του πολίτη.
6)΄Οποιο παρόδιο εμπόδιο επηρεάζει στο ελάχιστο την ασφάλεια της οδικής κυκλοφορίας, όπως διαφημιστικές πινακίδες, στύλοι ηλεκτροφωτισμού τσιμεντένιοι ή μεταλλικοί κ.λ.π. δεν τοποθετείται στους κοινόχρηστους χώρους, σε πεζοδρόμια, σε πλατείες ή νησίδες ασφαλείας κ.λ.π.
7)Θα έχει αποκλειστική αρμοδιότητα για την αυστηρή τήρηση της Διεθνούς Συνθήκης του ΟΗΕ της Βιέννης για την  οδική κυκλοφορία, για την οδική σήμανση και σηματοδότηση, που κυρώθηκε με τον ν.1604/1986, όπως ισχύει κάθε φορά, ιδιαίτερα για την αυστηρή τήρηση των  διατάξεων του άρθρου 4 και 5  και των άλλων διατάξεων  του νόμου, καθώς και των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, του οποίου θα εισηγείται την τροποποίηση για να επιτυγχάνεται άριστο επίπεδο της ασφάλειας της οδικής κυκλοφορίας με μηδενικά τροχαία ατυχήματα ή ελαχιστοποίηση της σοβαρότητάς τους.

Ειδικά θα είναι αποκλειστικά αρμόδιος για την αυστηρή τήρηση του άρθρου 4 του ν. 1604/1986 το οποίο έχει ως εξής: » Οι συμβαλλόμενες χώρες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να απαγορεύουν:
α)Την τοποθέτηση επι πινακίδας ή υποστηρίγματός της ή επί κάθε άλλου εξοπλισμού, που εξυπηρετεί την ρύθμιση της οδικής κυκλοφορίας, οποιουδήποτε αντικειμένου, που δεν έχει σχέση με αυτήν την σήμανση ή τον εξοπλισμό.
Εάν όμως τα συμβαλλόμενα κράτη ή υποδιαιρέσεις τους, δίνουν το δικαίωμα σε μη κερδοσκοπικό οργανισμό να τοποθετήσει πληροφοριακές πινακίδες, μπορούν να επιτρέψουν να εμφανίζεται το έμβλημα του οργανισμού αυτού επί της πινακίδας ή του υποστηρίγματός της, με την προϋπόθεση οτι δεν θα μειώνει ή αλοιώνει το μήνυμα της πινακίδας.
β)Την τοποθέτηση οποιασδήποτε αφίσας, πινακίδας, διαγράμμισης ή εξοπλισμού, που μπορεί να προκαλέσει σύγχυση με πινακίδες ή με άλλο εξοπλισμό της οδικής κυκλοφορίας:
1)Που μειώνει την ορατότητα ή αποτελεσματικότητα της οδικής σήμανσης.
2)Που θαμβώνει τους χρήστες της οδού ή
3)Που αποσπά την προσοχή τους, με τρόπο επικίνδυνο για την ασφάλεια της οδικής κυκλοφορίας».

Ο ενιαίος φορέας Οδικής Ασφάλειας από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου θα προβεί αμέσως:
α)Στη σύνταξη Μητρώου Οδών και στην άμεση αποκατασταση ολισθηρών και επικίνδυνων οδοστρωμάτων  και ασφαλή λειτουργία όλων των οδών και του εξοπλισμού τους και εγκατάσταση σ΄αυτές επαρκούς και ασφαλούς φωτισμού και στηθαίων ασφαλείας.
β)Θα προβεί αμέσως στην καθαίρεση όλων των παράνομων διαφημιστικών πινακίδων της υπαίθριας εμπορικής ή πολιτικής διαφήμισης από κάθε κοινόχρηστο χώρο και από κάθε οδό ανεξάρτητα αν η οδός είναι εθνική, δημοτική ή κοινοτική ή αν εκκρεμεί ο χαρακτηρισμός της καθώς και στην καθαίρεση κάθε επικίνδυνου παροδίου  εμποδίου, στα πλαίσια ενός γιγαντιαίου συντονισμένου προγράμματος Οδικής Ασφάλειας, όπως αρμόζει σε σύγχρονα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
γ)Δεν θα τάσσει χρονική προθεσμία σε επιχειρηματίες διαφημιστές και σε κάθε ιδιώτη ή σε οποιαδήποτε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου για την καθαίρεση κάθε παράνομου παροδίου εμποδίου, στην τοποθέτηση του οποίου έχουν προβεί, αλλά θα προβαίνει αμέσως με δικά του μέσα στην καθαίρεση του εμποδίου αυτού ή στην άρση κάθε αυθαίρετης παράνομης επέμβασης των ανωτέρω στο οδικό δίκτυο της χώρας με σκοπό την εξάλειψη των τροχαίων ατυχημάτων.
δ)Θα είναι αρμόδιος για την αυστηρή αστυνόμευση των οδών μέχρις ότου γίνει ορατή η ανύπαρκτη μέχρι τώρα κυκλοφοριακή αγωγή των πολιτών και θα λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως με συνέπεια και συνέχεια για τον συντονισμό άριστης λειτουργίας του Οδηγού, του Οχήματος και της Οδού.
Οποιαδήποτε λάθη στο συντονισμό αυτού του τρίπτυχου αποβαίνουν μοιραία με αποτέλεσμα η Ελλάδα που αντιμεπωπίζει οξύτατο πρόβλημα υπογεννητικότητας να σκοτώνει,κυρίως τα παιδιά της, στην άσφαλτο.
ε)Θα είναι αρμόδιος για την άριστη λειτουργία των συγκοινωνιών, των οχημάτων και την αύξηση ή μείωση του πλήθους αυτών, της λειτουργίας των οδών και της εκπαίδευσης των οδηγών, μέχρις ότου επιτευχθεί στους τομείς δραστηριότητος και ευθύνης του καθενός άριστο επίπεδο αυτοπειθαρχίας, αυτορρύθμισης και αυτοδιαπαιδαγώγησης.

΄Αρθρο 2
Ο Ενιαίος Φορέας Οδικής Ασφάλειας, σύμφωνα με την ελληνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία και την Γενική Αρχή της Νομιμότητας, θα ρυθμίζει σε όλη την Επικράτεια κάθε θέμα σχετικό με κάθε αντικείμενο εξοπλισμού της οδού ή με τη διαγράμμιση, σχετικό επίσης με τις πινακίδες σημάνσης των οδών, από την τοποθέτηση και την κατάλληλη χωροθέτηση, την συντήρηση ή την αντικατάστασή τους έως τις προδιαγραφές ασφάλειας και κατάλληλης κατασκευής τους. Τέτοιες πινακίδες είναι:
α)Οι πινακίδες αναγγελίας κινδύνου, που σκοπός τους είναι να εφιστούν έγκαιρα και με απόλυτη σαφήνεια την προσοχή των χρηστών των οδών επί κινδύνου στην οδό και να τους πληροφορούν για το είδος του κινδύνου αυτού.
β)Οι ρυθμιστικές πινακίδες, σκοπός των οποίων είναι να πληροφορούν τους χρήστες των  οδών περί ειδικών υποχρεώσεων, περιορισμών ή απαγορεύσεων με τις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται. Υποδιαιρούνται δε αυτές σε πινακίδες προτεραιότητας, πινακίδες απαγορεύσεων ή περιορισμών και πινακίδες απαγορεύσεων
γ)Οι πληροφοριακές πινακίδες, που σκοπός τους είναι η καθοδήγηση όσων χρησιμοποιούν τις οδούς κατά τις μετακινήσεις τους ή η παροχή σ΄αυτούς κάθε άλλης χρήσιμης πληροφορίας. Υποδιαιρούνται δε αυτές σε πινακίδες:
1)Προειδοποιητικές κατευθύνσεων.
2)Κατευθύνσεων.
3)Κατευθύνσεων οδών.
4)Αναγνώρισης τόπων.
5)Επιβεβαιωτικές, και άλλες που παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες σε οδηγούς οχημάτων .

Ο Ενιαίος Φορέας Οδικής Ασφάλειας θα είναι αρμόδιος για την ασφαλή τοποθέτηση των στεγάστρων των στάσεων της αστικής και υπεραστικής συγκοινωνίας και αρμόδιος για την άμεση καθαίρεση τέτοιων στεγάστρων που δεν πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας του επιβατικού κοινού, με σκοπό όχι την εκμετάλλευσή τους  δια της εμπορικής ή πολιτικής διαφήμισης, αλλά την ασφάλεια των χρηστών των στεγάστρων αυτών.

Η Οδική Ασφάλεια είναι υπόθεση του Κράτους και θα πρέπει να παραμείνει αρμοδιότητα του δημόσιου τομέα  και να αποτελεί στοιχείο της κυβερνητικής πολιτικής, την οποία θα εξειδικεύει και θα εφαρμόζει δια των Αρχών της Δημόσιας Διοίκησης ο Ενιαίος Φορέας Οδικής Ασφάλειας, οι οποίες θα τίθενται αμέσως στην διάθεσή του όταν και όποτε το ζητήσει.

Ο Φορέας θα λειτουργεί υπό την εποπτεία του Πρωθυπουργού και θα απαρτίζεται (ενδεικτικά) από 7μελές Δ.Σ. στο οποίο θα μετέχουν:
1)Ο Πρόεδρος ή μέλος του Δ.Σ.του Συλλόγου  Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων,
2)Mέλος του Δ.Σ. του Τ.Ε.Ε. ,
3)Καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ή της Πολυτεχνικής Σχολής Θεσαλονίκης ειδικός επι θεμάτων Οδικής Ασφάλειας,
4)Μέλος του Δ.Σ. του  Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών,
5)Ανώτερος διευθυντής της Τροχαίας ή της Αστυνομίας,
6)Μέλος του Δ.Σ. της Γ.Σ.Ε.Ε. και
7)Ο Γενικός Γραμματέας του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
Ο ενιαίος αυτός φορέας θα συντονίζει τα συναρμόδια Υπουργεία και τις συναρμόδιες Αρχές με σκοπό την επίτευξη άριστου επιπέδου ασφάλειας της οδικής κυκλοφορίας, πολιτισμένης ευρωπαϊκής χώρας.