ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΝΕΟΦΑΣΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΑΣ

 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την άνοδο της νεοφασιστικής βίας στην Ευρώπη (2018/2869(RSP)

 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

–  έχοντας υπόψη τη Διεθνή Σύμβαση για την κατάργηση πάσης μορφής φυλετικών διακρίσεων,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 3, 6 και 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση πλαίσιο του Συμβουλίου 2008/913/ΔΕΥ, της 28ης Νοεμβρίου 2008, σχετικά με την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκφράσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας, μέσω του ποινικού δικαίου(1),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2012/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 22ας Οκτωβρίου 2013, σχετικά με τις τοπικές αρχές και την κοινωνία των πολιτών: παρέμβαση της Ευρώπης με στόχο τη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης(3),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΣΕΕ, η Ένωση βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου, καθώς και του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι εν λόγω αρχές είναι κοινές σε όλα τα κράτη μέλη·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ενώ δεν υπάρχει νομικά αποδεκτός ορισμός του νεοφασισμού, αυτός αναφέρεται συνήθως σε ακραίες ακροδεξιές απόψεις που περιλαμβάνουν ακραίες εθνικιστικές, ρατσιστικές απόψεις και απόψεις παρόμοιες με αυτές που ενστερνίστηκε το Εθνικό Φασιστικό Κόμμα της Ιταλίας μεταξύ της δεκαετίας του 1920 και της δεκαετίας του 1940·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως αναφέρει η έκθεση της Ευρωπόλ για την τρομοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (TESAT) του 2018, η πλειονότητα των τρομοκρατικών επιθέσεων που πραγματοποιήθηκαν στην ΕΕ το 2017 χαρακτηρίσθηκαν ειδικά ως αυτονομιστικές επιθέσεις (137 από 205)· λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι η TESAT σημειώνει επίσης ότι δεν υπάρχουν επί του παρόντος τέτοια τρομοκρατικά δίκτυα σε επίπεδο ΕΕ και δηλώνει σαφώς ότι δεν έχουν αναφερθεί δραστηριότητες σε καμία κατηγορία τρομοκρατών ως θανατηφόρες και επιζήμιες για την κοινωνία συνολικά με εκείνες που διαπράττονται από τρομοκράτες τζιχάντ· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αρμόδιος για την ασφάλεια Επίτροπος Sir Julian King τόνισε την αυξανόμενη απειλή του δεξιού βίαιου εξτρεμισμού, δηλώνοντας ότι δεν γνωρίζει ούτε ένα κράτος μέλος της ΕΕ που δεν επηρεάζεται με κάποιο τρόπο από το φαινόμενο, αναφέροντας τη συγκεκριμένη περίπτωση της σφαγής του Breivik στη Νορβηγία·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νεοφασιστικές και νεοναζιστικές οργανώσεις εκδηλώνονται με ποικίλες μορφές· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότερες νεοφασιστικές και νεοναζιστικές οργανώσεις επικαλούνται την αρχή της ελευθερίας του λόγου· λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα στην ελευθερία του λόγου δεν είναι απόλυτο·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 16 Ιουνίου 2016, ο Jo Cox, μέλος του Κοινοβουλίου του Ηνωμένου Βασιλείου, δολοφονήθηκε βιαίως στο Birmembre του Ηνωμένου Βασιλείου·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 21 Σεπτεμβρίου 2018, η Eleonora Forenza, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ο βοηθός της, Antonio Perllo, δέχτηκαν επίθεση και τραυματίστηκαν ύστερα από αντιφασιστική διαδήλωση στο Μπάρι της Ιταλίας·

1.  καταδικάζει απερίφραστα και αποδοκιμάζει τις τρομοκρατικές επιθέσεις, τις απειλές, τις δολοφονίες και τις βίαιες σωματικές επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν από οιαδήποτε οργάνωση ή άτομο σε οποιοδήποτε κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η βία και ο εξτρεμισμός διαπερνούν ολόκληρο το πολιτικό φάσμα·

2.  ανησυχεί βαθύτατα για τις τρέχουσες εκδηλώσεις του φασισμού, του ρατσισμού και της ξενοφοβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

3.  εκφράζει ιδιαίτερα την ανησυχία του για κάθε είδους βία που απευθύνεται σε συγκεκριμένες εθνικές και εθνοτικές μειονότητες·

4.  σημειώνει την ανησυχητική τάση νεοφασιστικών και νεοναζιστικών ομάδων που χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το διαδίκτυο για να οργανώνονται και να καταστρώνουν τη στρατηγική τους σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση·

5.  καταδικάζει έντονα κάθε βία, συμπεριλαμβανομένης της επίθεσης κατά της βουλευτού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Eleonora Forenza, του βοηθού της Antonio Perillo και άλλων που συμμετείχαν σε αντιφασιστική διαδήλωση στο Μπάρι της Ιταλίας στις 21 Σεπτεμβρίου 2018·

6.  καλεί τα κράτη μέλη να επιβάλουν σαφείς κυρώσεις για εγκλήματα μίσους, ιδίως για παράνομη προτροπή στη βία, όπως ορίζεται στην απόφαση-πλαίσιο 2008/913 / ΔΕΥ του Συμβουλίου·

7.  καλεί τα κράτη μέλη να προβλέψουν και να παράσχουν την κατάλληλη υποστήριξη στα θύματα ρατσιστικών και ξενοφοβικών εγκλημάτων και εγκλημάτων μίσους, καθώς και την προστασία όλων των μαρτύρων έναντι των δραστών·

8.  συγχαίρει τις ομάδες κοινοτήτων και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που μάχονται κατά του φασισμού, του ρατσισμού, της ξενοφοβίας·

9.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη συμμόρφωσή τους με τις διατάξεις της απόφασης-πλαισίου του Συμβουλίου και να αντιπαρατεθούν με τους οργανισμούς που προβαίνουν σε βίαιες ενέργειες βία σε δημόσιους χώρους και την προωθούν με ηλεκτρονικά μέσα, επιβάλλοντας τις κυρώσεις που προβλέπει η απόφαση·

10.  ζητεί πλήρη και έγκαιρη συνεργασία με κοινοτικές ομάδες και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για την καταπολέμηση του φασισμού, του ρατσισμού και της ξενοφοβίας·

11.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να επαληθεύσουν εάν τα πειραματικά σχέδια για την επανένταξη μελών βίαιων ομάδων, τα αποκαλούμενα «προγράμματα εξόδου», είναι επιτυχημένα ή όχι· υπογραμμίζει ότι τα προγράμματα αυτά θα πρέπει να αξιολογηθούν και, εφόσον αποδειχθούν επιτυχημένα, να προωθηθούν και να χρηματοδοτηθούν επαρκώς·

12.  τονίζει ότι η συνειδητοποίηση της ιστορίας αποτελεί μία από τις προϋποθέσεις για την αποτροπή παρόμοιων εγκλημάτων στο μέλλον και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση των νεότερων γενεών· επισημαίνει ότι η υποβάθμιση των ναζιστικών ή κομμουνιστικών εγκλημάτων είναι το πρώτο βήμα για την αναζωπύρωση των ιδεών της εποχής εκείνης·

13.  απευθύνει προειδοποίηση κατά της εξίσωσης του πατριωτισμού με τον ακραίο εθνικισμό· το ένα υποδηλώνει υπερηφάνεια σε ένα έθνος, ενώ το άλλο μίσος εναντίον όλων των άλλων·

14.  ζητεί να υπάρξει κοινή κουλτούρα μνήμης που θα αποκηρύσσει τα φασιστικά εγκλήματα του παρελθόντος· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι νέοι Ευρωπαίοι που δεν γνωρίζουν την ιστορία του φασισμού κινδυνεύουν να αδιαφορήσουν για νέες απειλές·

15.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο.